Omhakken van hoogstammige bomen

Voor elk vellen van een hoogstammige boom op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dient men een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in de vereiste vorm in te dienen bij het College van Burgemeester en schepenen.

Met "hoogstammige boom" bedoelt men een boom waarvan de stam tenminste 40cm omtrek heeft op een hoogte van 1,50m en die tenminste 4m hoog is.

De Gemeente zal een heraanplanting aangepast aan de grootte van de tuin verplichten.

Zie hier de nodige elementen om een dossier van aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning samen te stellen :

 • een vergunningsaanvraag in 4voud, opgesteld op dit formulier ondertekend door de aanvrager;
 • in geval van handelingen of werken op een goed van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) of van een erkende maatschappij, het advies van deze maatschappij in 4voud;
 • wanneer de aanvrager het goed niet bezit of geen zakelijk of persoonlijk bouwrecht heeft en bij gebrek aan het akkoord van de eigenaar(s) hernomen in het formulier bedoeld in 1ste punt, het afschrift van de kennisgeving aan de eigenaar dat hem verwittigd van het voornemen om een verzoek op zijn goed in te dienen evenals het ontvangstbewijs van de aangetekende zending van dit advies;
 • alle relevante foto's teneinde de bestaande toestand op het goed en de naburige goederen nauwkeurig te kunnen beoordelen; deze kleurenfoto's - tenminste 2, moeten genummerd en in 4voud afgeleverd worden; ze worden op een afzonderlijk blad van A4 formaat geplakt; de verschillende fotografische opnamepunten worden aangeduid op het inplantingsplan.
 • Het dossier bevat bovendien volgende grafische documenten, in 4voud en ondertekend door de aanvrager :
  • un liggingsplan teneinde het goed nauwkeurig te kunnen situeren in Elsene, op schaal tussen 1/10.000 en 1/1.000 met aanduiding van de noordpijl;
   Het plan kan uitgehaald worden :
   • tenzij op papier formaat (cadaster, tekening met de hand...)
   • tenzij op een cartografisch of lokalisatie website.
  • een inplantingsplan op schaal van 1/500, 1/200 of 1/100, met aanduiding van :
   • de noordpijl en de schaal;
   • de loop van de aangrenzende wegen met vermelding van hun administratief statuut en de benaming ervan;
   • de genoteerde grenzen van het goed;
   • de naam van de eigenaars en het huisnummer van het goed en van de belendende goederen;
   • de plaats van de te behouden of te vellen hoogstammige bomen, met vermelding van de boomsoort wat deze laatste betreft.
   Het plan mag getekend worden :
   • of met de hand
   • of via een computer tekeningprogramma

  Opgesteld op basis van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BRBHG) van 17 januari 2002, bepalend de samenstelling van het dossier van aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen (en onder voorbehoud van een wetgevende wijziging van deze wettelijke bepalingen).
 • Een heraanlegplan van de tuin (schaal 1/500, 1/200 of 1/100) met aanduiding van de boom soort(en) en/of de verscheidene beplantingen (boompjes, struiken ...), hun aantal en de lokalisatie. Ook de periode van planting van de verschillende soorten aanduiden.
  Het plan mag getekend worden :
  • of met de hand
  • of via een computer tekeningprogramma
 • Een technisch advies en/of een fytosanitaire studie van de boom uitgevoerd door een deskundige (plantenvakman, gespecialiseerd studiebureau, snoeier...).

Het volledig dossier kan men afgeven of opsturen per aangetekende brief ter attentie van :
College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Elsene
Dienst Stedenbouw en Milieubeheer (7e Directie B)
Dienst van stedenbouwkundige vergunningen
Elsensesteenweg, 168 (2de verdieping)
1050 Brussel

Zie ook : Dienst Stedenbouw

Laatste verandering: 2016-09-06 09:50:48