Belasting op niet-hoofdverblijfplaatsen

De Gemeenteraad heeft beslist een belasting op niet-hoofdverblijfplaatsen te heffen (PDF).

Een "niet-hoofdverblijfplaats" is elke privé-woning die niet gebruikt wordt als hoofdverblijf en waarover de gebruikers te allen tijde kunnen beschikken, in de hoedanigheid van eigenaar, huurder of als kosteloze gebruiker.

Wie moet deze belasting betalen? Personen die niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Elsene omdat hun hoofdverblijfplaats ergens anders ligt en die één of meer van de volgende voorwaarden vervullen:

  • eigenaar zijn te Elsene van een of andere privéwoning en zich het gebruik ervan voorbehouden als niet-hoofdverblijfplaats of optrekje;
  • een woning (of een optrekje) te Elsene huren of erover beschikken als niet-hoofdverblijfplaats;
  • te Elsene een handelsactiviteit of een vrij beroep uitoefenen en er over een privé-woning beschikken alsook over lokalen bestemd voor de uitoefening van deze beroepsactiviteit.

Het bedrag van de belasting is vastgesteld op €960 per jaar en per verblijfplaats voor iedereen die in Elsene over een woning beschikt die als niet-verblijfplaats wordt beschouwd. De belasting wordt teruggebracht tot €80 wanneer de woning als niet-hoofdverblijfplaats door een student wordt bewoond.

De volgende personen zijn vrijgesteld van de betaling van de belasting:

  • wie zich voor zijn hoofdverblijfplaats in de bevolkingsregisters van Elsene laat inschrijven in de loop het belastingdienstjaar
  • wie deel uitmaakt van internationale organismen behoren, evenals de leden van hun familie, en die van de belastingsontheffing genieten die is voorzien in artikel 13 van het K.B. van 30 oktober 1991
  • wie een geldige aanvraag tot domiciliëring in Elsene heeft ingediend (vóór 31 december van het belastingdienstjaar) en als gevolg van deze aanvraag in de bevolkingsregisters al dan niet vóór deze datum feitelijk ingeschreven is
  • studenten die OCMW-steun krijgen

De gemeente stuurt de belastingplichtige een aangifteformulier toe. De belastingplichtige dient dit formulier behoorlijk ingevuld en ondertekend, terug te sturen binnen de maand volgend op de verzenddatum.
Indien een belastingplichtige geen aangifteformulier zou hebben ontvangen, dient hij de gemeente toch spontaan de nodige elementen mee te delen, en dit uiterlijk binnen de maand waarin de woning als niet-hoofdverblijfplaats werd bestemd.

Laatste verandering: 2015-06-04 14:14:40