Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Duurzaam Wijkcontract Atheneum

Atheneum is het 6e wijkcontract dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend aan de gemeente Elsene.

Het Duurzaam Wijkcontract Atheneum beslaat de wijk Hoog Elsene voor de periode 2017-2020 en ontwikkelt zich rond een modelproject dat tot doel heeft een dynamische pool rond het Atheneum Rabelais te creëren met openheid naar de buurt. De perimeter van het Duurzaam Wijkcontract heeft een zeer hoge dichtheid van scholen en richt zich dus specifiek op de kwestie van scholenstedenbouw en van de synergieën tussen de school en haar omgeving, teneinde de levenskwaliteit te verbeteren.

Naast dit modelproject wordt er een net van kwalitatieve openbare ruimte gecreëerd, dat beantwoordt aan de behoeften van de buurtbewoners en -gebruikers, er wordt buurtinfrastructuur voorzien en er worden woningen gecreëerd die gelijk gesteld zijn met sociale woningen. Gedurende vier jaar versterken verschillende sociaal-economische projecten de identiteit van de wijk, de sociale cohesie, de leefbaarheid en het welzijn van de buurtbewoners.

Actualiteit

November 2020

De bouwvergunning voor het centrum van Rabelais was het onderwerp van een openbaar onderzoek van 20 augustus tot 31 september 2020. Het dossier wordt momenteel onderzocht door de regionale administratie.

Het voorontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte is op 26 november 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd, samen met de opmerkingen en aanbevelingen die uit de raadpleging zijn voortgekomen. Tijdens de opmaakfase van de stedenbouwkundige vergunningen zullen er aanpassingen aan het project worden aangebracht.

Projecten en werkzaamheden

Heraanleg van de openbare ruimte

Voorlopig project voor de herinrichting van de openbare ruimte, geprogrammeerd in het wijkcontract, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 november 2020.

Noot: Het goedgekeurde voorontwerp gaat vergezeld van opmerkingen en aanbevelingen, met name die welke voortvloeien uit het raadplegingsproces, waarmee tijdens de vergunningsfase rekening zal worden gehouden. Daarom staan niet al deze aanpassingen op de hier gepresenteerde plannen.

Werkzaamheden van de Rabelais pool

Voorontwerp voor de herontwikkeling van de Rabelais pool, door de Gemeenteraad van 30 januari 2020 goedgekeurd.

Documenten die voorgesteld zijn tijdens de Algemene Vergadering van 16 juni 2019

Perimeter

De operationele perimeter van het wijkcontract bevindt zich in Hoog Elsene, tussen de Europese wijk, langs de Troonstraat en de Louizawijk, in de as van de Elsensesteenweg en de Elyseese Veldenstraat. De perimeter verlengt zich tussen de Naamsepoort en het Henri Conscienceplein.

Deze perimeter werd reeds gedeeltelijk overgenomen door het voorgaande wijkcontract Blyckaerts - Matonge (2002-2006).

Financiële middelen

De gemeente Elsene (743.500 euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14.125.000 euro) investeren ongeveer 15 miljoen euro, over een periode van 4 jaar, gaande van 2017 tot 2020, voor de renovatie van Hoog Elsene. Hierbij komen nog de financiële middelen voor de operaties buiten het Wijkcontract.

Twee bijkomende jaren worden voorzien voor de uitvoering van de werken (2020-2022). Het dynamisch karakter van het Wijkcontract loopt dus door na 4 jaar: renovatiewerven voor de openbare ruimte en de opbouw van woningen en infrastructuur.

Publicaties

Proces-verbaal vergaderingen

2020

PV-Wijkcommissie (19 oktober 2020)
PV-Wijkcommissie (4 mei 2020)
PV-Wijkcommissie (4 februari 2020)

2019

PV-Algemene Vergadering (16 juni 2019) - Bijlage
PV-Wijkcommissie (5 december 2019)
PV-Wijkcommissie (14 november 2019)
PV-Wijkcommissie (27 juni 2019)
PV-Wijkcommissie (8 mei 2019)
PV-Wijkcommissie (13 februari 2019)

2018

PV-Algemene Vergadering (4 december 2018)
PV-Wijkcommissie (12 juni 2018)
PV-Wijkcommissie (14 maart 2018)
PV-Wijkcommissie (29 januari 2018)

2017

PV-Wijkcommissie (28 september 2017)
PV-Wijkcommissie (22 maart 2017)
PV-Algemene Vergadering (15 mei 2017) - Bijlage

2016 - jaar nul

PV-Wijkcommissie (6 oktober 2016)
PV-Algemene Vergadering (6 oktober 2016) - Bijlage
PV-Wijkcommissie (1 september 2016)
PV-Wijkcommissie (21 juni 2016)
PV-Algemene Vergadering (14 juni 2016)
PV-Wijkcommissie (17 mei 2016)
PV-Wijkcommissie (12 april 2016)
PV-Wijkcommissie (24 maart 2016)
PV-Wijkcommissie (7 maart 2016)
PV-Algemene Vergadering (19 januari 2016)

Andere publicaties

Basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract Atheneum :

Het programma van het duurzaam wijkcontract werd gewijzigd per akkoord van de minister die bevoegd is voor stadsvernieuwing op 9 april 2019:

Kandidaatformulier voor de Wijkcommissie (WiC)

Informatie Duurzaam Wijkcontract Atheneum
Viaducstraat 133 - 1050 Brussel
Projectleider: Pierre SABOT
Tel. 02.643.59.90 - Fax 02.643.59.84
E-mail: pierre.sabot at elsene punt brussels

Zie ook: Brochure "20 jaar wijkcontracten in Elsene", Gewestelijke website van de Duurzame Wijkcontracten

Laatste verandering: 2021-05-21 09:39:46