Menu overslaan

Interpellatie van de gemeenteraad

De gemeente Elsene geeft haar inwoners de mogelijkheid om hun mening te geven. Dit spreekrecht geldt voor elke kwestie die van gemeentelijk belang is. Inwoners kunnen hun mening geven via een interventie of een interpellatie.

Elke vraag over hoe beide mogelijkheden in hun werk gaan, kan via e-mail worden gesteld aan het Secretariaat van de vergaderingen: secretariaat at elsene punt brussels

Vraag om advies van het college

Het college stuurt de woordvoer·d·st·er een schriftelijk antwoord binnen een termijn van 20 werkdagen na de vergadering van het college waarop de vraag werd onderzocht. De onontvankelijkheidsbeslissing wordt met redenen omkleed.

In geval van ontvankelijkheid wordt het antwoord voorbereid door het·de bevoegdheidshalve over het onderwerp van de interventie gaande college·lid·leden.  Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt het naar de woordvoer·d·st·er gestuurd en op de banken van de raad neergelegd ter attentie van de gemeenteraadsleden bij de eerstvolgende raad.

Interpellatie van de gemeenteraad

De voorzit·s·ter zet de vragen tot interpellatie op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering in chronologische volgorde van ontvangst van de vragen, voor zover ze uiterlijk 13 kalenderdagen vóór de datum van de raad werden ontvangen, met dien verstande dat er maximaal drie interpellaties per vergadering kunnen zijn. De andere worden verdaagd naar de volgende

vergaderingen. De voorzit·s·ter mag de chronologische volgorde wijzigen bij een met redenen omklede beslissing, onder meer in het licht van de actualiteit.

De woordvoer·d·st·er wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van datum en uur van de raadsvergadering in de loop waarvan hij·zij zal worden gehoord. In geval van verhindering kan van woordvoer·d·st·er worden gewisseld, mits de naam van de nieuwe woordvoer·d·st·er wordt meegedeeld aan de voorzit·s·ter (secretariaat at elsene punt brussels).

De interpellatie wordt gehouden aan het begin van de vergadering. Het betrokken collegelid antwoordt op de interpellatie staande de vergadering. Er is 5 minuten spreektijd voor de fractieleid·st·ers van elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie of hun vertegenwoordig·st·ers, indien zij het woord wensen te nemen.

De spreektijd van de woordvoer·d·st·er is beperkt tot 10 minuten.

De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zijn van toepassing op de interpellatiezitting.

Een aanvraag indienen

De vraag tot interpellatie moet schriftelijk in het Nederlands of in het Frans worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen (per brief, afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis of per e-mail secretariaat at elsene punt brussels).

De vraag moet minstens vermelden

  • naam, voornaam en adres van de aanvragers en eventueel naam van de fractie die zij vertegenwoordigen;
  • de aanstelling van een woordvoer·d·st·er, die in het bevolkingsregister van Elsene ingeschreven moet zijn, die het aanspreekpunt van het gemeentebestuur is voor de behandeling van het dossier en die de interpellatie voorlegt aan de raad;
  • heldere, nauwkeurige uiteenzetting van het onderwerp van de interpellatie.

Ons standaard aanvraagformulier voor advies of een burgerinterpellatie kan worden gebruikt, maar is niet verplicht.

Enkel volledige aanvragen kunnen worden behandeld. De gemeente gaat bovendien de geldigheid van de handtekeningen na.

 De vragen tot interpellatie worden gerangschikt, genummerd in volgorde van binnenkomst en bewaard door de gemeentesecretaris. Binnen 5 werkdagen wordt door de laatstgenoemde officieel de ontvangst ervan bevestigd.

Ontvankelijkheid

Een mag geen vraag worden gesteld door een persoon in zijn·haar hoedanigheid van vertegenwoordig·st·er van of in naam van een politieke partij noch als gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, inclusief de mogelijkheid om een vraag geldig te ondertekenen.

In de 60 dagen voorafgaand aan Europese, federale, gewestelijke of gemeenteverkiezingen mogen geen vragen tot interpellatie worden ingediend.

Het advies of de interpellatie moet een kwestie van gemeentebelang aangaan.

Worden onder meer als onontvankelijk beschouwd, interpellaties:

  • over persoonlijke gevallen of van privébelang;
  • die al op de agenda van de raad staan;
  • die uitsluitend inlichtingen van statistische of juridische aard beogen in te winnen;
  • die een vraag om documentatie inhouden;
  • die al zijn gehoord in een interpellatie minder dan 3 maanden voordien in de gemeenteraad, behalve als de actualiteit of nieuwe significante elementen het rechtvaardigen;
  • die moeten worden behandeld met gesloten deuren;
  • die de mensenrechten met voeten treden of racistisch of xenofoob van aard zijn.

De voorzit·s·ter onderzoekt of de vragen ontvankelijk zijn.

Laatste verandering: 2023-01-03 10:33:46