Menu overslaan

Openbaarheid van de vergaderingen

De gemeentewet (Nieuwe Gemeentewet, art.93) bepaalt dat de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn. Er bestaan twee uitzonderingen op deze regel:

  • de gemeenteraad mag, met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is, behalve wanneer de gemeenteraad de begroting, een begrotingswijziging of de rekening moet bespreken.
  • de Gemeentewet voorziet uitdrukkelijk dat "de vergadering van de gemeenteraad niet openbaar is wanneer het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering" (art. 94).

Hiermee wordt een discussie bedoeld over een persoon die gemakkelijk kan geïdentificeerd worden.

Indien de gemeenteraadszitting achter gesloten deuren plaatsvindt, mogen enkel de volgende personen daarbij aanwezig zijn:

  • de gemeenteraadsleden;
  • de burgemeester (indien hij buiten de gemeenteraad werd gekozen);
  • indien nodig de personen die werden opgeroepen om een beroepstaak uit te voeren.

Laatste verandering: 2015-04-24 15:15:34