Menu overslaan

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de gemeenteraad kun je onderverdelen in twee soorten onderwerpen:
 • die van gemeentebelang;
 • die van algemeen belang (waarvoor de tussenkomst van de gemeente uitdrukkelijk door de wet of de hogere overheid wordt geëist).

Gemeentebelang

"De Raad beheert al wat van gemeentebelang is", zegt de gemeentewet (art. 117). Enkele voorbeelden van de belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad:
 • de controle over de acties van de burgemeester en van de schepenen;
 • het vaststellen van de jaarlijkse rekening van het vorige dienstjaar;
 • het stemmen van de begroting voor het volgende dienstjaar;
 • het instellen van de belastingen en het stemmen van de fiscale reglementering;
 • het uitwerken van de gemeentelijke huishoudelijke reglementen (reglementen betreffende de werking van de gemeentediensten) en van de gemeentelijke politieverordeningen (politiereglementen over de handhaving van de openbare orde);
 • de goedkeuring van het kader en van de statuten van het gemeentepersoneel;
 • de benoeming van het gemeentepersoneel;
 • de beslissingen betreffende de aanleg van openbare wegen;
 • het sluiten van openbare aanbestedingen;
 • de aankoop, de verkoop, de wisseling van een onroerend goed, het aannemen en uitgeven van grond in erfpacht, het sluiten van huurcontracten;
 • de controle over het beheer van het OCMW.

Algemeen belang

Op elk ogenblik mag de hogere overheid de gemeenteraad vragen om over een bepaald punt te debatteren. De gemeentraad bezit ook een controle- en voogdijrecht over de beslissingen van ondergeschikte administraties (bijv de kerkfabrieken).

Laatste verandering: 2015-07-13 09:26:22