Menu overslaan

Affiches en vandalisme

Het algemeen politiereglement bepaalt dat het verboden is om op de openbare ruimte of op elke plaats in openlucht, zichtbaar vanop de openbare ruimte, affiches, pamfletten, stickers of plakbriefjes aan te brengen, te laten aanbrengen of te plakken, zonder toestemming van het college van burgemeester en schepenen of van de eigenaar van de plaats of zonder zich te schikken naar de door de bevoegde overheid in de vergunningsakte vastgestelde bepalingen.

De aanvraag moet minstens 10 werkdagen vóór de voorziene datum schriftelijk gesteld worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Ongeacht de politieverordeningen van de gouverneur van het administratief arrondissement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen de verkiezingsaffiches aangebracht worden op plaatsen die aangeduid worden door het college van burgemeester en schepenen, volgens de voorwaarden die het college vastlegt.

Affiches of stickers die in strijd met dit reglement zijn aangebracht, moeten op het 1e politiebevel verwijderd worden. Anders gaat de overheid ambtshalve over tot de verwijdering ervan, op kosten, risico en nadeel van de overtreder.

Het is verboden affiches, pamfletten, stickers of plakbriefjes vuil te maken, te bedekken, te beschadigen, zonder toelating te verwijderen of te verscheuren, ongeacht of ze al dan niet met de toestemming van de overheid zijn aangebracht.

Geldboete

Wie de bepalingen van het algemeen politiereglement op gebied van aanplakking en vandalisme schendt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal €350, ongeacht de eventuele sanctie uitgesproken door het college van burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete is nooit hoger dan €125 wanneer de feiten gepleegd zijn door minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op het tijdstip van de feiten.

Laatste verandering: 2016-01-21 11:06:07