Menu overslaan

Hulp voor aangifte personenbelasting : inschrijving

De gemeente ontvangt de FOD Financiën in haar kantoren en organiseert de afspraken. Zij is niet verantwoordelijk voor data, tijdstippen, taalgebruik, tijdsblokken of andere modaliteiten. Deze worden door de FOD Financiën bepaald.

Uw gegevens


Voorkeurstijdstip

(Voormiddag = tussen 9u en 12u ; namidag = tussen 13u en 15u)

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 (RGPD) betreffende de bescherming van persoonsgegevens en met de Belgische regelgeving ter zake, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verstrekken wij u de volgende informatie:

  • De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de gemeente Elsene, Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel - 02 515 61 11 - secretariaat at elsene punt brussels .
  • De verantwoordelijke voor gegevensbescherming kan gecontacteerd worden op dpo at elsene punt brussels.
  • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek tot afspraak bij de tax-on-web-permanentie van de FOD Financiën te registreren. Uw gegevens worden in geen enkel geval voor andere doeleinden gebruikt.
  • Gegevens zijn voorbehouden om door de gemeente Elsene te worden gebruikt. Ze kunnen evenwel aan de FOD Financiën worden overgemaakt om de afspraak vast te leggen.
  • De gegevens zullen in juli 2024 worden vernietigd.
  • Tenzij anders bepaald in de GDPR (in het bijzonder artikel 17, lid 3), hebt u het recht om uw gegevens op elk gewenst moment in te zien, te corrigeren en te verwijderen en om de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben te beperken.

Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten kan per post worden gericht aan het College van burgemeester en schepenen - Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel.

Laatste verandering: 2024-04-11 14:32:30