Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

De Gemeenteraad interpelleren

De gemeente Elsene geeft haar inwoners de mogelijkheid om hun mening te geven. Dit spreekrecht geldt voor elke kwestie die van gemeentelijk belang is. Inwoners kunnen hun mening geven via een interventie of een interpellatie.

Een aanvraag indienen

De aanvraag tot interventie of interpellatie moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, in het Nederlands of in het Frans.

Ze moet ondertekend zijn door minstens 20 personen die gedomicilieerd zijn in Elsene en die minstens 16 jaar oud zijn. Zolang dit minimum van 20 handtekeningen bereikt is, mogen bijkomende handtekeningen ook van personen zijn die de belasting op een tweede verblijfplaats betalen of die een beroepsactiviteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Elsene.

De aanvraag moet de volgende zaken vermelden:

  • de naam, voornaam en het adres van de aanvragers en eventueel de naam van de groep die ze vertegenwoordigen
  • de aanstelling van een woordvoerder
  • een duidelijke en precieze uiteenzetting van het onderwerp van de interventie

Ontvankelijkheid

Een aanvraag mag in geen geval opgesteld worden door een persoon in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van een politieke partij of in diens naam. Dit geldt ook voor de leden van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Interventies mogen niet worden ingediend binnen de 60 dagen vóór Europese, federale, gewestelijke of gemeentelijke verkiezingen.

Het College onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvragen.

De interventie of interpellatie moet betrekking hebben op een kwestie die van gemeentelijk belang is.

In volgende gevallen worden interventies of interpellaties onontvankelijk verklaard:

  • indien ze de rechten van de mens niet respecteren of van racistische of xenofobe aard zijn
  • indien ze al op de agenda van de gemeenteraad staan
  • indien ze betrekking hebben op persoonlijke kwesties of op een specifiek belang
  • indien ze uitsluitend bedoeld zijn om statistische of juridische informatie te verkrijgen
  • indien ze enkel een vraag tot documentatie zijn
  • indien het onderwerp minder dan 3 maanden eerder al in een interpellatie op de gemeenteraad besproken werd, tenzij de actualiteit of nieuwe elementen het rechtvaardigen
  • indien ze wettelijk niet het onderwerp van een openbaar debat mogen zijn

De aanvragen tot interventie of interpellatie worden geordend en genummerd in volgorde van ontvangst en bewaard door de gemeentesecretaris, die binnen de 5 dagen een officieel ontvangstbewijs opstuurt.

Interventie op het College

Het college van burgemeester en schepenen stuurt binnen de 20 dagen volgend op de collegezitting een schriftelijk antwoord naar de woordvoerder sturen.

Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, zal een antwoord opgesteld worden door het lid (of de leden) dat de bevoegdheid heeft waarop de aanvraag betrekking heeft. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt het antwoord naar de woordvoerder gestuurd en bij de eerstvolgende gemeenteraad op tafel gelegd worden van de gemeenteraad.

Interpellatie op de gemeenteraad

Het College plaatst de interpellaties op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadszitting. Dit gebeurt in volgorde van ontvangst en op voorwaarde dat de aanvraag minstens 13 kalenderdagen vóór de zitting ontvangen wordt. Per zitting worden er maximaal 3 interpellaties behandeld, de andere worden uitgesteld naa de volgende zitting.

Het College mag mits een gemotiveerde beslissing de volgorde van de interpellaties veranderen in functie van de actualiteit.

De woordvoerder wordt op de hoogte gebracht van de dag en het uur waarop hij gehoord zal worden.

De interpellatie vindt plaats aan het begin van de zitting. De woordvoerder mag gedurende maximaal 10 minuten spreken.

De burgemeester en de bevoegde schepen antwoorden op de zitting zelf.

Ook de fractieleiders of hun vertegenwoordiger kunnen als ze dat willen 5 minuten reageren.

De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zijn van toepassing op de interpellatiezitting.

Laatste verandering: 2020-09-09 09:49:39