Inbreuken op de openbare netheid

Inbreuken op de openbare netheid worden bestraft op basis van de van kracht zijnde reglementen.

  • Belasting op het schoonmaken van de openbare weg door de gemeentediensten als gevolg van het storten of achterlaten van om het even welke soort vuilnis, door een persoon of iemand voor wie deze persoon moet instaan, hetzij op een plaats waar het storten van huisvuil door een wettelijk of reglementair voorschrift verboden is, hetzij buiten de toegelaten dagen en uren.
  • Algemeen Politiereglement
  • Wie de bepalingen van het algemeen politiereglement schendt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal €350, ongeacht de eventuele sanctie uitgesproken door het college van burgemeester en schepenen.

Laatste verandering: 2016-01-21 11:06:37