Adviesraad voor Europese Zaken

English - Français

Ben je geïnteresseerd in de toekomst van Europa?

De gemeente heeft de Adviesraad voor Europese Zaken in het leven geroepen. Eén van de doelen is een dialoog tot stand brengen met de burgers over de toekomst van Europa. Elsene is altijd al een gemeente in het hart van Europa geweest, ze herbergt een deel van de Europese instellingen en een derde van haar inwoners zijn niet-Belgische Europeanen. We zetten ons dagelijks in om bruggen te bouwen tussen Europa, haar instellingen en haar inwoners. De Adviesraad heeft als doel de Europese projecten nieuw leven in te blazen en thematische debatten te organiseren. Er vonden al verschillende vergaderingen en debatten plaats met Europese en Gewestelijke prominenten.

De gemeente Elsene kreeg onlangs de ereplaat (Prijs voor Europa) toegereikt door de Raad voor Europa in het Huis van de Europese Geschiedenis. De prijs looft Elsene om haar verschillende acties ter promotie van het Europese ideaal.

Ben je geïnteresseerd in de toekomst van Europa? Dan verwelkomen we je graag in onze Adviesraad voor Europese Zaken!

Voor de oprichting van de Adviesraad voor Europese Zaken lanceert Elsene een openbare oproep tot kandidaatstelling. De Adviesraad voor Europese Zaken heeft als taak om de schepen van Europese Zaken bij te staan bij de organisatie van de dialoog met de burgers over de toekomst van Europa.

Elsene is altijd al een gemeente in het hart van Europa geweest, ze herbergt een deel van de Europese instellingen en een derde van haar inwoners zijn niet-Belgische Europeanen. De gemeente zet zich dagelijks in om bruggen te bouwen tussen Europa, haar instellingen en haar inwoners. De Adviesraad heeft als doel een ontmoetings- en reflectieplaats te creëren over Europa en de Europese aanwezigheid in Elsene. De Adviesraad kan tot maximum 50 leden tellen.

Op 20 juin worden de leden van de Adviesraad op voorstel van het college van burgemeesters en schepenen door de gemeenteraad benoemd voor een periode van 6 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar en loopt automatisch ten einde 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen. Alle leden van de adviesraad hebben banden met de gemeente op grond van hun woonplaats, beroep of enig ander criterium of activiteit die door het college wordt aanvaard.

Bent u op een bepaalde manier betrokken bij de gemeente Elsene en heeft u interesse in Europese zaken? Dan kan u zich kandidaat stellen voor de Adviesraad voor Europese Zaken!

De kandidatuurstelling dient te gebeuren tegen uiterlijk 26 mai.

Uw profiel:

  • Minstens 18 jaar oud zijn;
  • Burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Onderdaan zijn van de Europese Unie;banden hebben met de gemeente door middel van verblijf, beroep of andere criteria, die op een nuttige wijze kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de adviesraad.

De adviesraad is op de eerste plaats een plaats om informatie te delen. Als Europeaan kan elke burger zijn persoonlijke ervaring inbrengen en een netwerk van nuttige informatie voor nieuwe expats opzetten. Als u lid wordt van de adviesraad u zult met uw ervaring en goede wil bijdragen om uw medeburgers vooruit te helpen in hun betrekkingen met de Europese instellingen en om de banden tussen Elsene en Europa op constructieve wijze te versterken.

U kan zich aanmelden via het invullen van het inschrijvingsformulier.

Info en kandidaturen: europa at elsene punt brussels - 02.515.67.36

Download het reglement.

Laatste verandering: 2019-04-23 13:57:43