Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Eensluidend verklaard afschrift

Het eensluidend verklaren van documenten is geen wettelijke verplichting, geen enkele tekst legt de burgemeester op om documenten voor privédoeleinden eensluidend te verklaren. Het eensluidend verklaren van diploma's is enkel een dienst verleend aan de burgers.

De burgemeester of zijn afgevaardigde medewerkers mogen geen gelijkvormige afschriften van identiteitskaarten, reispassen of rijbewijzen afleveren. De gemeente kan de persoon in kwestie echter steeds een afschrift uit het bevolkingsregister geven dat bewijst dat die persoon eigenaar is van zo'n document.

Authentieke aktes (van de burgerlijke stand, vonnis of arrest, notariële akte) kunnen ook niet eensluidend verklaard worden. Enkel de autoriteit die zo'n document uitgeschreven heeft, kan er een kopie van opmaken.

Sinds 31 maart 2004 mogen Belgische federale autoriteiten niet langer eensluidende kopieën opvragen, een goed leesbare kopie van het origineel volstaat. Bij twijfel moet de autoriteit zelf de nodige stappen ondernemen om de authenticiteit van het document na te gaan. Autonome overheidsbedrijven zijn onderworpen aan dezelfde regels. Tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten werd er een samenwerkingsakkoord afgesloten. Sommige federale autoriteiten vragen geen eensluidend verklaarde afschriften meer.

Laatste verandering: 2015-09-16 13:57:01