Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers

Het lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers is een instrument om het verkeer in de wijk af te remmen.

Het werd door het Brussels Gewest in het leven geroepen in het kader van het plan Good Move en wil de wijken rustiger maken door het doorgaand verkeer te beperken, een verkeersplan voor te stellen, de voorkeur te geven aan actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

De gemeente Elsene is geselecteerd voor de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers, een gemeentelijk en regionaal initiatief aangezien het zowel gemeentelijke als regionale wegen betreft.

Concreet zal de uitwerking van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers in 3 fasen verlopen:

  • Diagnose van de huidige situatie,
  • Het voorstel van scenarii,
  • De selectie van een voorkeursscenario voor de studie.

De gemeente wil bewoners, bezoekers en gebruikers betrekken bij de verschillende fasen, te beginnen met de diagnose.

Wij zullen ook de tijd nemen om verschillende strategische mobiliteitsactoren te ontmoeten (MIVB, burgergroeperingen, op mobiliteit gerichte verenigingen) om de lopende diagnose te bevestigen en te vervolledigen.

Daarna worden alle meningen geanalyseerd en bestudeerd, zodat de technische werkgroep (bestaande uit technici van de gemeente, Brussel Mobiliteit en een onafhankelijk adviesbureau) een zo goed mogelijk overzicht krijgt om scenario's voor te stellen die gebaseerd zijn op de realiteit op het terrein.

Wij zullen eind april en in de loop van mei bij je terugkomen met verschillende mobiliteitsscenario's voor het netwerk Flagey-Vijvers. Tijdens workshops en via een online-enquête wordt iedereen uitgenodigd om commentaar te leveren op de scenario's die op basis van de diagnose zijn opgesteld.

Er zullen ook workshops worden georganiseerd om iedereen de kans te geven om met didactische hulpmiddelen, voorstellen te doen voor de ontwikkeling van belangrijke kruispunten of bepaalde wegen. Deze instrumenten zullen de aandacht vestigen op de complexiteit van het mobiliteitsvraagstuk en op de noodzaak rekening te houden met het standpunt van alle gebruikers. 

De resultaten van deze burgerraadplegingen zullen worden geanalyseerd door het voor het project verantwoordelijke ontwerpbureau. Aan de hand daarvan zullen de sterke punten van elk scenario worden geïdentificeerd om te komen tot het definitieve scenario waarmee de gestelde doelen kunnen worden bereikt: verhoging van de levenskwaliteit in de wijk door vermindering van het transitoverkeer en herinrichting van een openbare ruimte die beantwoordt aan de behoeften van elk vervoermiddel.

Dit nieuwe verkeersscenario zal in juni worden voorgesteld, samen met een concreet uitvoeringsprogramma in september.

De uitvoering van het nieuwe verkeersscenario zal het voorwerp uitmaken van een tweede fase van het lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers.

Laatste verandering: 2021-04-29 11:54:00