Menu overslaan

Interpellatie van de Gemeenteraad

De burgers van de gemeente kunnen bij de gemeenteraad een verzoek tot interpellatie indienen. De vraag moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang, mag niet uitsluitend van privébelang zijn en moet worden ondertekend door ten minste 25 personen van ten minste 16 jaar met woonplaats in de gemeente.

Een aanvraag indienen

Het verzoek tot interpellatie moet schriftelijk in het Nederlands of in het Frans worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen (per brief, afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis of per e-mail (secretariaat at elsene punt brussels).

Ons standaard aanvraagformulier voor advies of een burgerinterpellatie kan worden gebruikt, maar is niet verplicht.

De verzoeken tot interpellatie worden door de voorzitster van de gemeenteraad in chronologische volgorde van de ontvangst van de verzoeken op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst, voor zover ze uiterlijk 13 kalenderdagen vóór de datum van de raadsvergadering werden ontvangen, met dien verstande dat er hoogstens drie interpellaties per vergadering kunnen zijn. De andere worden verschoven naar de volgende vergaderingen.

Ontvankelijkheidscriteria

De vraag moet minstens vermelden:

 • naam, voornaam en adres van de aanvragers en eventueel naam van de fractie die zij vertegenwoordigen;
 • de aanstelling van een woordvoer·d·st·er, die in het bevolkingsregister van Elsene ingeschreven moet zijn, die het aanspreekpunt van het gemeentebestuur is voor de behandeling van het dossier en die de interpellatie voorlegt aan de raad;
 • heldere, nauwkeurige uiteenzetting van het onderwerp van de interpellatie.

De interpellatie moet voldoen aan wat volgt:

 1. in het Nederlands of Frans opgesteld zijn;
 2. betrekking hebben op:
  • een onderwerp van gemeentelijk belang (in de zin van artikel 117);
  • een onderwerp dat onder de beslissingsbevoegdheid van het college of de gemeenteraad valt;
  • een onderwerp dat onder de adviesbevoegdheid van het college of de gemeenteraad valt, voor zover het voorwerp van deze bevoegdheid het gemeentelijke grondgebied betreft;
 3. algemene draagwijdte hebben;
 4. overeenkomstig het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn;
 5. geen betrekking hebben op een persoonlijke kwestie;
 6. niet van racistische, xenofobe of discriminerende aard zijn;
 7. geen verzoek om statistische informatie zijn;
 8. geen verzoek om documentatie zijn;
 9. niet uitsluitend bedoeld zijn om juridisch advies in te winnen;
 10. geen betrekking hebben op een aangelegenheid die behandeld wordt tijdens zittingen achter gesloten deuren;
 11. niet reeds voorkomen op de agenda van de raad;
 12. niet het voorwerp uitmaken van een verzoek in de loop van de laatste zes maanden;
 13. niet ingediend worden binnen een periode van zes maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Toevoeging aan de dagorde van de gemeenteraad

De woordvoer·d·st·er wordt schriftelijk op de hoogte gesteld over het datum en tijdstip van de raadszitting waar hij/zij zal worden gehoord. Indien hij/zij verhinderd is, is het mogelijk om van woordvoer·d·st·er te veranderen door de nieuwe naam aan de voorzitster van de raad mee te delen (secretariaat at elsene punt brussels).

De interpellatie wordt gehouden aan het begin van de vergadering. Het bevoegde collegelid antwoordt staande de vergadering op de interpellatie. Er is 5 minuten spreektijd voor de fractieleid(st)ers of hun vertegenwoordig(st)ers, indien zij het woord wensen te nemen.

De spreektijd van de woordvoerder/-voerster is beperkt tot 10 minuten.

In plaats van de interpellatie op de agenda van de raad te plaatsen, kan het college beslissen een burgerbemiddeling te organiseren met de ondertekenaars om tot een overlegde oplossing te komen over een kwestie waarvoor de gemeente bevoegd is.

Laatste verandering: 2024-04-23 11:57:22