Menu overslaan

Veranderen van familienaam

De procedure voor naamsverandering is voorbehouden voor Belgen, en bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen. Je moet wel ernstige redenen kunnen inroepen.

Hoe een naamsverandering aanvragen?

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij de FOD Justitie, dienst Naamsveranderingen. De aanvraag moet ook gemotiveerd zijn. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waarom je die verandering wilt.

Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door de ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder daarover ingelicht worden.

Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.

Als de naamsverandering toegekend wordt, wordt zij kosteloos en zonder procedure uitgebreid tot de kinderen die geboren zijn na de aanvraag.

Welke documenten moet je voorleggen?

  • Een integrale kopie van je geboorteakte.
  • Een recent bewijs van verblijfplaats
  • Een bewijs van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst.
  • Een uittreksel uit het strafregister.

Hoe verloopt de procedure?

Je dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij je naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.

In de meest ingewikkelde gevallen wordt aan de procureur des Konings van je woonplaats om een onderzoek gevraagd. Bij dat onderzoek worden de betrokkenen gehoord en worden documenten en adviezen verzameld.

Het koninklijk besluit tot toekenning van de naamsverandering moet ter informatie van het publiek bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad. Elke belanghebbende kan zich tegen jouw naamsverandering verzetten binnen een termijn van 60 dagen vanaf de bekendmaking. Als er verzet is, neemt de Koning hierin een beslissing.

Wanneer de vergunning voor de naamsverandering definitief is, moet je haar door de FOD Financiën laten registeren tegen betaling.

Hoeveel kost dit?

De kostprijs van een naamsverandering bedraagt 49 euro per persoon. Je betaalt die som aan het eind van de procedure op verzoek van een ambtenaar van de FOD Financiën.

De kostprijs voor de toevoeging van een naam aan een andere, van een partikel ("van", "de") of van de vervanging van een hoofdletter door een kleine letter bedraagt 740 euro per persoon. Als de aangevraagde naam echter bepaald is door een andere Staat waarvan je eveneens de nationaliteit bezit, bedraagt de kostprijs 49 euro.

Op eigen initiatief of op jouw verzoek kan het bedrag van 740 euro door de Koning verminderd worden tot 490 euro als jij of een van je bloedverwanten in de opgaande en nederdalende lijn aan het land buitengewone diensten van vaderlandslievende, wetenschappelijke, culturele, economische, sociale of humanitaire aard heeft bewezen.

Ten slotte is het regel dat, als de toegekende naamsverandering ook betrekking heeft op meer dan drie van je kinderen of bloedverwanten in dalende lijn, zij slechts drie vijfden van de kostprijs betalen.

Inlichtingen

Laatste verandering: 2015-07-13 09:10:59