Menu overslaan

Inschrijving op de kiezerslijst

Je bent:

Oproeping

Elke kiezer krijgt een persoonlijke oproepingsbrief die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt gestuurd. Op deze brief staat het adres van het kiesbureau waar de kiezer moet gaan stemmen.

Volmacht

Een kiezer moet persoonlijk zijn stem uitbrengen. Sommige kiezers mogen echter een andere kiezer een volmacht geven om in hun naam te stemmen:

  • kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan. Deze onbekwaamheid moet door een medisch attest worden bevestigd;
  • kiezers die wegens beroeps- of dienstredenen niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan. Dit moet bevestigd worden door de werkgever;
  • kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of van kermisreiziger uitoefenen, alsook hun gezinsleden. Dit moet blijken uit een attest van de burgemeester verkrijgbaar bij de dienst Bevolking;
  • kiezers die, op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren. Dit moet aan de hand van een attest bevestigd worden door de directie van de instelling waar zij verblijven;
  • kiezers die uit geloofsovertuiging niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan. Dit moet blijken uit een bewijsschrift van de religieuze overheid;
  • studenten die om studieredenen niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan. In dit verband moet de schooldirectie een attest afleveren;
  • kiezers die op de dag van de stemming niet aanwezig zijn in hun woonplaats wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland dat geen verband houdt met de uitoefening van een beroep. In dit geval moet ten laatste vijftien dagen voor de verkiezingen een aanvraag worden ingediend bij de dienst Bevolking. Wordt dit verzoek aanvaard, dan worden zij ervan vrijgesteld om persoonlijk te gaan stemmen.

Elke volmachtdrager mag maar één volmacht ontvangen. Het volmachtformulier is beschikbaar bij het gemeentebestuur (dienst Bevolking) en op de gewestelijke verkiezingswebsite. De volmachtdrager moet gaan stemmen in het bureau waar de volmachtgever zou moeten stemmen.

Voor meer inlichtingen:

Laatste verandering: 2023-12-26 14:54:43