Menu overslaan

Gemeenteraadsverkiezingen

English - Français

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen de burgers de leden van de gemeenteraad van hun gemeente kiezen. Deze verkiezingen vinden plaats op 2de zondag van de maand oktober.

De kiezers

Belgen

Alle Belgen, mannen en vrouwen, die minstens 18 jaar oud zijn en van hun burgerrechten en politieke rechten genieten, zijn verplicht om te gaan stemmen in de gemeente waar ze in het bevolkingsregister zijn ingeschreven op 31 juli van het jaar waarin de verkiezingen worden gehouden.

Niet Belgen

Bij deze verkiezingen kunnen buitenlanders die in België wonen eveneens hun stem uitbrengen op voorwaarde dat ze zich vóór 1 augustus van het jaar van de verkiezingen hebben ingeschreven op de kiezerslijsten van de gemeente waar zij wonen.

Voorwaarden waaraan de Europese burgers moeten voldoenVoorwaarden waar de niet-Europese burgers moeten voldoen

Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeente. Ze kunnen volledig ingevuld afgegeven worden aan het loket van de bevolkingsdienst of per post opgestuurd worden (Elsensesteenweg 168 - 1050 Brussel) of per e-mail bevolking at elsene punt brussels.

Zodra iemand op de kiezerslijst staat, is hij verplicht om te gaan stemmen. De officiële goedkeuring om als niet-Belg te stemmen blijft geldig zolang de persoon in kwestie de kiesvoorwaarden vervult en geen afstand doet van zijn hoedanigheid buitenland, ongeacht de Belgische gemeente waarin hij woonachtig is.

Goed om te weten

 • Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven als je bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen bent gaan stemmen
 • Eens je bent ingeschreven, ook voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, is het stemmen verplicht
 • Je kan iemand anders een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen
 • Na de verkiezingen kan een niet-Belgische burger zich uitschrijven uit de kiezerslijst
 • Als je kiezer wordt in België, verlies je je stemrecht in je land van herkomst niet

Wie zonder geldige reden niet gaat stemmen, kan door de politierechtbank worden veroordeeld en een boete krijgen.

De oproeping

Elke kiezer krijgt een persoonlijke oproepingsbrief die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt gestuurd. Op deze brief staat het adres van het kiesbureau waar de kiezer met gaan stemmen.

De kiezer moet persoonlijk zijn stem uitbrengen. Sommige kiezers mogen echter een volmacht geven aan een andere kiezer om in hun naam te stemmen:

 • de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Een medisch attest is vereist;
 • de kiezer die wegens beroeps- of dienstredenen niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Dit moet gestaafd worden door de werkgever;
 • de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of van kermisreiziger uitoefent, alsook zijn gezinsleden. Dit moet blijken uit een attest van de burgemeester beschikbaar bij de dienst Bevolking;
 • de kiezer die, op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit moet aan de hand van een attest gestaafd worden door de directie van de instelling waar je verblijft;
 • de kiezer die uit geloofsovertuiging niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Dit moet blijken uit een verklaring van de religieuze overheid;
 • de student die om studieredenen niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Hiertoe moet de schooldirectie een bewijsschrift afleveren;
 • de kiezer die op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats wegens tijdelijk verblijf in het buitenland. In dit geval moet je ten laatste vijftien dagen voor de verkiezingen een aanvraag indienen bij de dienst Bevolking. Indien dit aanvaard wordt, krijg je een attest dat je ervan vrijstelt om persoonlijk te gaan stemmen.

Elke volmachtdrager mag maar één volmacht krijgen. Het formulier is beschikbaar bij het Gemeentebestuur (Dienst Bevolking) en op de gewestelijke website betreffende de verkiezingen. De volmachtdrager moet gaan stemmen in het bureau waar de volmachtgever zou moeten stemmen.

De kandidaten voor de verkiezingen

De kandidaat moet stemgerechtigd zijn. De kandidatuur moet ondertekend zijn door twee uittredende gemeenteraadsleden of door minstens 5 tot 100 gemeentekiezers (naar gelang van het aantal inwoners van de gemeente). De kandidatuur moet aan de voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente overhandigd worden.

Kunnen als gemeenteraadsleden verkozen worden :

 • Belgische burgers
 • Europese burgers

Kunnen als schepenen verkozen worden :

 • Belgische burgers
 • Europese burgers

Kunnen als burgemeester aangesteld worden :

 • alleen Belgische burgers.

De stemming

De stemming begint om 8 uur in de bureaus waar de elektronische (geautomatiseerde) stemming van toepassing is, zoals te Elsene. De kiezer begeeft zich naar het stembureau met zijn oproepingsbrief (waarop het uur van einde van de stemming wordt vermeld) en zijn identiteitskaart.

De kiezers die samen in het kieslokaal worden toegelaten mag geenszins het aantal vrije stemhokjes overschrijden. De kiezers mogen in dit lokaal verblijven alléén de tijd nodig is om te stemmen.

Wanneer de kiezer zich aanmeldt om te kiezen geeft hij zijn oproepingsbrief en zijn identiteitskaart af. De secretaris stipt zijn naam op de kiezerslijst aan. De voorzitter of één van zijn bijzitters doet hetzelfde op een andere lijst en kijkt na of de gegevens van deze lijst met deze van de oproepingsbrief en van de identiteitskaart kloppen.

In Elsene, waar de elektronische stemming van toepassing is krijgt de kiezer een magneetkaart. Dan begeeft hij zich naar het stemhokje.

In elk kieshokje staat een kiesmachine. Deze is voorzien met een beeldscherm, een magneetkaartenlezer - opnemer en een lichtpen. Om zijn stem uit te brengen, brengt de kiezer eerst zijn magneetkaart in de lezer - opnemer van de kiesmachine, de pijl naar boven gericht. Te Elsene zoals in de andere gemeenten van het arrondissement van Brussel - Hoofdstad, nadat de kiezer zijn magneetkaart in de machine heeft gestoken wordt hij eerst verzocht de taal te kiezen waarin hij de stemming wenst uit te brengen.

Nadat hij de taal heeft gekozen worden de lijsten volgens afkorting en volgnummer voorgesteld. De kiezer kiest de lijst door de lichtpen haaks op het bijbehorende hokje aan te brengen. De kiezer doet hetzelfde indien hij blanco wenst te stemmen.

Nadat de kiezer een lijst heeft gekozen krijgt hij op het scherm de naam en de voornaam van elke kandidaat van die lijst te lezen. De kiezer brengt zijn stem uit door de lichtpen haaks op het beeldscherm aan te brengen en lichtjes te drukken :

 • op het hokje bovenaan de lijst indien hij met de volgorde der kandidaten instemt;
 • of op het hokje /de hokjes naast één of meerdere kandidaat/kandidaten van dezelfde lijst.

Nadat hij zijn stem heeft uitgebracht wordt de kiezer uitgenodigd zijn keuze te bevestigen in de grijs gekleurde zone. Zo lang de kiezer zijn keuze niet heeft bevestigd kan hij de stemming hervatten.

Wanneer de kiezer heeft gestemd wordt de magneetkaart uit de kiesmachine vrijgemaakt. Door de magnetische kaart opnieuw in te brengen in de stemmachine, kan hij zijn stem op het scherm bekijken; hij kan deze echter niet meer wijzigen.

De kiezer geeft de kaart af aan de voorzitter of aan de door hem aangeduide bijzitter. Deze laatste controleert of de kaart geen kenmerk, opschrift of teken van beschadiging draagt. De kiezer wordt dan verzocht de kaart in de elektronische stembus te steken, waar ze zal blijven nadat de informatie die erop staat naar de originele geheugendrager is overgebracht. Na zijn identiteitskaart en zijn afgestempelde kiesbrief te hebben teruggekregen, verlaat de kiezer het lokaal.

Wanneer is een stemming geldig ?

Om geldig te stemmen mag de kiezer alléén voor één lijst per verkiezing stemmen, op de volgende wijze :

 • hij stemt door het aantekenen van het stemhokje bovenaan één lijst (de lijststemming);
 • hij stemt door het aantekenen van het/de stemhokje(s) naast de naam/namen van één of meerdere kandidaat/-daten van dezelfde lijst.

Indien de kiezer tegelijkertijd voor één lijst en voor één of meerdere kandidaten van dezelfde lijst stemt wordt de lijststemming niet goedgekeurd. Indien de kiezer meerdere stemhokjes aantekent (stemhokjes bovenaan of stemhokjes naast de namen van kandidaten) voor verschillende lijsten wordt zijn stemming als ongeldig beschouwd.

Het is ook mogelijk om "blanco" te stemmen. In geval van elektronisch stemmen, kan de kiezer de optie "blanco" aantikken. Deze stem telt niet mee.

Bijstand in het stembureau

Als je moeilijkheden ondervindt bij het uitbrengen van je stem, kan je je laten bijstaan door de voorzitter of een bijzitter van het stembureau die door de voorzitter wordt aangeduid.

Indien je ten gevolge van een fysieke handicap niet alleen het stemhokje binnenkan of zelf je stem niet kan uitbrengen, kan de voorzitter toestaan dat je je laat vergezellen door een begeleider of een helper.

De naam van die persoon wordt vermeld in het proces-verbaal. Enkel jijzelf mag bepalen wie die persoon is.

De verdeling van de zetels

In Belgique is het systeem van evenredige stemming van kracht. De te verdelen zetels worden toegekend aan de lijsten evenredig aan het aantal stemmen dat ze verkregen. Alle details in verband met de het rekensysteem "Imperiali" vind je hier.

De zetelverdeling in cijfers

De zetels binnen de Gemeenteraad zijn als volgt verdeeld:

 • 16 ECOLO - GROEN
 • 12 MR
 • 9 PS - sp.a
 • 2 DéFI
 • 2 Objectif XL
 • 2 PTB*PVDA
De meerderheid in de Gemeenteraad is samengesteld uit 25 gemeenteraadsleden van ECOLO - GROEN en PS - sp.a.

Laatste verandering: 2019-07-19 12:09:35