Menu overslaan

Verkiezingen: Inschrijving op de kiezerslijst

English - Français

kiezers

Belgen

Alle Belgen, die minstens 18 jaar (16 jaar voor Europese verkiezingen) oud zijn en op de verkiezingsdag hun burgerrechten en politieke rechten genieten, hebben het recht en de plicht om te gaan stemmen in de gemeente waar ze in het bevolkingsregister zijn ingeschreven op de dag dat de kiezerslijst werd opgemaakt.

Niet-Belgen

Burgers met een buitenlandse nationaliteit kunnen zich voor bepaalde verkiezingen als kiezers laten inschrijven:

Europese verkiezingen: ingezetenen van een EU-lidstaat kunnen uiterlijk tot 31 maart 2024 verzoeken om te worden ingeschreven op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

gemeenteraadsverkiezingen: Zowel buitenlanders afkomstig uit Europese lidstaten of uit een land buiten de EU kunnen tot uiterlijk 31 juli 2024 verzoeken om als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen te worden ingeschreven.

Voorwaarden waaraan Europese burgers moeten voldoen (Europese- en/of gemeenteraadsverkiezingen)Voorwaarden waar niet-Europese burgers moeten voldoen (enkel gemeenteraadsverkiezingen)
 • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 • op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn (16 jaar voor Europese verkiezingen);
 • burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • uiterlijk op de dag waarop de kiezerslijst werd opgemaakt in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente staan ingeschreven;
 • ingeschreven zijn op de kiezerslijst van zijn/haar gemeente, rechtstreeks online of via het papieren inschrijfformulier voor de Europese verkiezingen of voor de gemeenteraadsverkiezingen
 • minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen;
 • burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • uiterlijk op de dag dat de kiezerslijst werd opgemaakt in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente staan ingeschreven;
 • gedurende vijf jaar vóór de indiening van de aanvraag ononderbroken in België hebben verbleven;
 • ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar hij of zij woont en zich ertoe verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden naleven online of offline.

Deze downloadbare formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentebestuur. Ze moeten volledig worden ingevuld en afgegeven worden zonder afspraak aan het loket van de bevolkingsdienst.

BELANGRIJK

 • Zodra je bent ingeschreven, is stemmen verplicht, ook voor daaropvolgende Europese en/of gemeenteraadsverkiezingen.
 • Ben je bij de vorige verkiezingen gaan stemmen, dan hoef je jezelf niet opnieuw in te schrijven. De inschrijving als kiezer blijft geldig zolang je blijft voldoen aan de verkiezingsvoorwaarden, geen afstand hebt gedaan van je status als kiezer en niet geschrapt bent uit het bevolkingsregister, ongeacht je gemeente van verblijfplaats in België.
 • Na de verkiezingen kan een niet-Belgische burger zich van de kiezerslijst laten uitschrijven
 • Je kan iemand anders een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen
 • Als je kiezer wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in België, verlies je je stemrecht in je land van herkomst niet

OPROEPING

Elke kiezer krijgt een persoonlijke oproepingsbrief die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt gestuurd. Op deze brief staat het adres van het kiesbureau waar de kiezer moet gaan stemmen.

VOLMACHT

Een kiezer moet persoonlijk zijn stem uitbrengen. Sommige kiezers mogen echter een andere kiezer een volmacht geven om in hun naam te stemmen:

 • kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan. Deze onbekwaamheid moet door een medisch attest worden bevestigd;
 • kiezers die wegens beroeps- of dienstredenen niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan. Dit moet bevestigd worden door de werkgever;
 • kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of van kermisreiziger uitoefenen, alsook hun gezinsleden. Dit moet blijken uit een attest van de burgemeester verkrijgbaar bij de dienst Bevolking;
 • kiezers die, op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren. Dit moet aan de hand van een attest bevestigd worden door de directie van de instelling waar zij verblijven;
 • kiezers die uit geloofsovertuiging niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan. Dit moet blijken uit een bewijsschrift van de religieuze overheid;
 • studenten die om studieredenen niet in staat zijn om naar het stembureau te gaan. In dit verband moet de schooldirectie een attest afleveren;
 • kiezers die op de dag van de stemming niet aanwezig zijn in hun woonplaats wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland dat geen verband houdt met de uitoefening van een beroep. In dit geval moet ten laatste vijftien dagen voor de verkiezingen een aanvraag worden ingediend bij de dienst Bevolking. Wordt dit verzoek aanvaard, dan worden zij ervan vrijgesteld om persoonlijk te gaan stemmen.

Elke volmachtdrager mag maar één volmacht ontvangen. Het volmachtformulier is beschikbaar bij het gemeentebestuur (dienst Bevolking) en op de gewestelijke verkiezingswebsite. De volmachtdrager moet gaan stemmen in het bureau waar de volmachtgever zou moeten stemmen.

VOOR MEER INLICHTINGEN:

Laatste verandering: 2023-09-20 16:38:37