Menu overslaan

Comité P

Krachtens artikel 1 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, heeft de wet 2 doelstellingen :

  • de bescherming verzekeren van de rechten die door de Grondwet en door de wet aan de personen worden toegekend;
  • voor de coördinatie en de doeltreffendheid van de politiediensten zorgen.

Het Vast Comité P heeft dus geen ombudsfunctie; het is niet in het leven geroepen om de problemen van de individuele klagers op te lossen. Toch blijven de particulieren geenszins in de kou staan. Iedereen die rechtstreeks betrokken is geweest bij het optreden van een politiedienst kan een klacht indienen of een aangifte doen. De anonimiteit van de persoon die een aangifte doet is gegarandeerd, indien de persoon het wenst. In dit geval mag zijn identiteit alleen binnen de onderzoeksdienst en binnen het Vast Comité P worden bekendgemaakt.

Op elke stap van de procedure mogen klachten en aangiften door het Vast Comité P worden geseponeerd. Dit zal gebeuren wanneer de klacht of de aangifte blijkbaar ongegrond of doelloos is, wanneer de klager of de aanbrenger onvindbaar blijft, weigert met de diensten samen te werken, van zijn klacht afstand doet of wanneer het Vast Comité P niet rechtsbevoegd is. De beslissing tot seponeren dient gemotiveerd te worden en aan de klager of de aanbrenger bekendgemaakt.

Voor elk onderzoek moet een rapport worden opgesteld, dat naar de bevoegde minister of naar de bevoegde overheid dient overgemaakt, alsook naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers en naar de Senaat. De bevoegde minister of de bevoegde overheid is verplicht het Vast Comité P op de hoogte te brengen van het gevolg dat aan het rapport zal worden gegeven.

Wanneer het Vast Comité P beschouwt dat het redelijke termijn om een antwoord te geven voorbij is of dat het gevolg van het dossier onvoldoende of ontoereikend is informeert het Comité de bevoegde minister of de bevoegde overheid en beide Kamers.

Het behoort tot het Vast Comité P te beslissen of zijn rapporten en conclusies volledig of gedeeltelijk mogen worden gepubliceerd. Het Comité mag ook de uitslagen van het onderzoek rechtstreeks aan de klager doorsturen.

Vast Comité van toezicht op de politiediensten
Wetstraat, 52 - 1040 Brussel
Tel. 02 286 28 11
Website : www.comitep.be
E-mail: info at comitep punt be

Laatste verandering: 2024-04-03 16:04:56