Menu overslaan

Stelsel van primaire huwelijksvoorwaarden

Met de benaming "stelsel van primaire huwelijksvoorwaarden" worden de regels bedoeld die van toepassing zijn voor alle echtparen, ook als ze een huwelijkscontract hebben ondertekend en onder welke huwelijksvoorwaarden dan ook.

Deze voorschriften hebben betrekking op:

  • de bescherming van de gezinswoning. Geen van de echtgenoten mag alléén de beslissing nemen om de hoofdverblijfplaats van de familie of het meubilair te verkopen, te schenken of in onderpand te geven wanneer hij/zij een lening met een bank sluit. De wet eist dat hij/zij eerst de toestemming van de echtgeno(o)t(e) krijgt. Indien deze laatste weigert en het bezwaar ongerechtvaardigd is, kan de rechter hem/haar ertoe dwingen
  • het recht op het huurcontract. Dit recht betreft het gebouw waarin de echtgenoten samenwonen. Beide echtgenoten genieten van dit recht, zelfs indien het huurcontract vóór het huwelijk werd afgesloten. Eén van beide echtgenoten mag het huurcontract niet opzeggen zonder toestemming van de andere
  • het uitoefenen van een beroep: elk van de echtparen mag zonder toestemming van de echtgeno(o)t(e) een beroep uitoefenen. Indien één van beiden vindt dat dit beroep zijn/haar belangen of die van zijn/haar minderjarige kinderen beschadigt, mag hij/zij de tussenkomst van een rechter vragen om de echtgeno(o)t(e) te beletten dit beroep uit te oefenen
  • het ontvangen van eigen inkomsten: beide echtgenoten behouden het recht om inkomsten te ontvangen, de beroepsinkomsten zowel als de renten en de huishuur voor een gebouw waarvan hij/zij eigenaar is. Opgelet: indien de echtgenoten onder het stelsel van scheiding van de goederen gehuwd zijn, dan blijft elk van beiden eigenaar van zijn/haar eigen inkomsten, maar indien ze onder het stelsel van gemeenschap van goederen gehuwd zijn, vallen die inkomsten onder de gemeenschappelijke goederen
  • de opening van bankrekeningen: elk van de echtgenoten heeft het recht een eigen bankrekening, spaar- of zichtrekening te openen of een koffer op zijn/haar naam te huren, maar de bank is verplicht de echtgeno(o)t(e) hiervan op de hoogte te brengen. De persoon op wiens naam de rekening geopend werd, mag zijn goederen ongehinderd beheren.
  • de bijdrage tot de lasten van het huishouden: de echtgenoten zijn verplicht om hun deel van de lasten van het huishouden te dragen. Beiden moeten dus hun inkomsten eerst en vooral aan hun bijdrage tot de lasten van het huishouden besteden. Indien één van de echtgenoten dit niet doet, kan de andere de tussenkomst van de rechter vragen om hem/haar te dwingen zijn/haar plicht te vervullen. Telkens als één van de echtgenoten een schuld aangaat, die voor de behoeftes van de familie onontbeerlijk is, zal de andere voor deze schuld hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dit voorschrift is enkel geldig voor de schulden die voor de behoeftes van het huishouden en voor de opvoeding van de kinderen werden aangegaan, met uitzondering van investeringen die in verhouding tot de financiële bestaansmiddelen van het huishouden overdreven zijn
  • de echtelijke trouw, de samenleving en de bijstand: de echtgenoten moeten elkaar trouw blijven, samenwonen en elkaar bijstaan en ondersteunen
  • de mogelijkheid om sommige akten te vernietigen
  • de persoonlijke schulden: wanneer één van beide echtgenoten een handeling uitvoert in het kader van zijn beroep, wanneer hij/zij een zichtrekening opent, een koffer huurt of een schuld aangaat betrekt hij/zij geenszins zijn/haar echtgeno(o)t(e). Hij/zij blijft steeds persoonlijk door zijn handelingen gebonden.

Meer inlichtingen vind je op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Laatste verandering: 2015-06-24 15:42:39