Menu overslaan

Opdrachten van het College

Het college van burgemeester en schepenen beschikt enkel over de bevoegdheden bepaald door de wet:

 • de uitvoering van de wetten, decreten, ordonnanties, reglementen en besluiten van de Staat, het Gewest, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Commissies;
 • de publicatie en de uitvoering van de beslissingen van de Gemeenteraad;
 • het beheer van de gemeentelijke instellingen;
 • het beheer van de gemeente-inkomsten, de regeling van de gemeente-uitgaven en het toezicht op de boekhouding;
 • het bestuur van de gemeentelijke werkzaamheden;
 • het beheer van de rooilijnen van de openbare wegen, in overeenstemming met de algemene plannen (indien er bestaan) die door de overheid werden bepaald;
 • in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de uitreiking van de bouw- en verkavelingvergunningen, in overeenstemming met de wet van 29 maart 1962 houdende Organisatie van de Planning en de Stedenbouw;
 • de rechtsvorderingen in naam van de Gemeente, als reclamant of als verweerster;
 • het beheer van de gemeente-eigendommen alsook de bewaring van de rechten van de gemeente;
 • het toezicht op de ambtenaren van de gemeente, met uitzondering van de leden van het politiekorps;
 • het opleggen van boetes, de schorsing of de terugtrekking van vergunningen of toelatingen, alsook de sluiting van instellingen, zoals bedoeld in art. 119 bis, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
 • het bijhouden van de registers van de Burgerlijke stand.

Laatste verandering: 2015-05-18 15:22:44