Menu overslaan

Werking van het College

Het reglement van inwendige orde

Het aannemen van een reglement van inwendige orde is door de gemeentewet niet verplicht. De wet stelt maar vast dat het College op de dagen en uren vergadert die door het reglement zijn bepaald (art. 104). Het College moet dus door middel van een reglement de dagen en uren van zijn gewone vergaderingen vaststellen. Het College van Burgemeester en Schepenen van Elsene heeft geen reglement van inwendige orde aangenomen.

Agenda en oproeping van het College

Het College vergadert gewoonlijk op het Gemeentehuis, op de dagen en uren die door het reglement zijn bepaald (gewone vergaderingen) en zo dikwijls de spoedige afdoening van de zaken het vereist (buitengewone vergaderingen).

Voor de gewone vergaderingen dient geen oproeping opgestuurd te worden. In het geval van buitengewone vergaderingen is de oproeping verplicht. Ze ontstaat door een beslissing van de Burgemeester, die alleen bevoegd is om over de noodzakelijkheid van deze buitengewone vergaderingen te oordelen. Volgens de gemeentewet (art. 105) is de oproeping alleen geldig wanneer ze :

  • het gevolg is van een beslissing van de Burgemeester om het College samen te roepen;
  • schriftelijk wordt betekend;
  • aan huis wordt betekend;
  • minstens twee vrije dagen voor de dag van de vergadering wordt betekend, behalve in spoedeisende gevallen (waarvan het College de werkelijkheid zal beoordelen) waar ze dadelijk betekend kan worden;
  • de plaats van de vergadering vermeldt (voor zover het niet om het gewone vergaderinglokaal gaat).

Agenda

De gemeentewet voorziet niet dat een agenda van de vergaderingen van het College wordt opgesteld noch doorgestuurd. Het College kan nochtans in zijn reglement van inwendige orde het vaststellen van een agenda voorzien (pro memorie: te Elsene bestaat geen dergelijk reglement). Deze agenda mag geenszins beperkend zijn, vermits de gemeentewet voorziet dat het College zo vlug mogelijk de zaken moet behandelen die in zijn bevoegdheid liggen.

Openbaarheid van de vergaderingen

De vergaderingen van het College zijn niet openbaar. Mogen dus tijdens de vergaderingen van het College alleen aanwezig zijn :

  • de Burgemeester;
  • de Schepenen;
  • de gemeentesecretaris.

Er bestaan een paar uitzonderingen. Het College kan deskundigen oproepen die niet deel uitmaken van het Gemeentebestuur om uitleg te geven over bepaalde dossiers. Deze personen verlaten de vergadering zodra de verzochte uitleg is verschaft.

Het voorzitterschap van de vergaderingen

Het voorzitterschap van het College van Burgemeester en Schepenen behoort tot de Burgemeester of tot zijn wettelijke vervanger. De Burgemeester is stemgerechtigd, zelfs indien hij buiten de Raad werd gekozen.

De vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen worden door de voorzitter geopend en gesloten.

Het quorum

De gemeentewet voorziet dat het College alleen dan mag beraadslagen en besluiten, wanneer meer dan de helft van de leden tegenwoordig is. Het gaat hier om de meerderheid van de leden van het College volgens het cijfer van de bevolking, al dan niet in functie.

De stemming in het College

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Pro memorie: de ongeldige stembiljetten en de onthoudingen worden niet bijgeteld. Bij staking van stemmen verdaagt het College de zaak tot een volgende vergadering, tenzij het verkiest een lid van de Gemeenteraad op te roepen, naar de volgorde van inschrijving op de ranglijst. Indien echter de meerderheid van het College vóór de behandeling de zaak spoedeisend heeft verklaard, is de stem van de voorzitter beslissend.

Indien bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen heeft de oudste kandidaat de voorkeur.

De notulen van de vergaderingen van het College

De gemeentewet voorziet dat alleen de beslissingen in de notulen en in het register van de beraadslagingen worden opgenomen. Alleen de beslissingen kunnen rechtsgevolgen hebben. Andere gegevens mogen echter in de notulen worden vermeld, zoals b.v. de naam van de leden die op de vergadering aanwezig waren, de naam van de personen die aan de vergaderingen hebben deelgenomen met adviserende stem, hun hoedanigheid,...

De goedkeuring van de notulen

De gemeentewet zwijgt over de goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen. Doch gelden de regels betreffende de goedkeuring van de notulen van de Gemeenteraad in het algemeen ook voor de goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van het College.