Menu overslaan

Luiken van een wijkcontract

Luik 1 - Woningen verwezenlijkt door de overheid

Luik 1 betreft de renovatie, de bouw of herbouw van woningen die uitsluitend door de gemeente en het OCMW worden verwezenlijkt op gebouwen waarvan zij eigenaar is of wordt (eventueel door een onteigeningsprocedure om redenen van openbaar nut). De aldus verwezenlijkte woningen zijn woningen die gelijkgesteld worden met sociale woningen.

Luiken 2 en 3 - Woningen verwezenlijkt in partnerschap met de privé-sector

Luik 2 betreft het aankopen of in erfpacht nemen van terreinen en gebouwen door de gemeente teneinde deze te saneren (indien nodig) als bouwterrein. De bedoeling is deze ter beschikking te stellen van openbare of privé-investeerders aan een prijs die lager is dan hun werkelijke waarde. Zij kunnen openbaar of onderhands worden verkocht, na bekendmaking op aanplakbiljetten gedurende 1 maand. De Aldus verwezenlijkte woningen zijn conventionele woningen.

Luik 3 betreft het in erfpacht nemen van gebouwen of gedeelten van gebouwen door privé-investeerders om er woningen van te maken. De aldus verwezenlijkte woningen zijn woningen die gelijkgesteld worden met sociale woningen. In geval van onteigening of het onbewoonbaar maken door de werken die aan bepaalde woningen worden uitgevoerd, dienen de personen die hier gehuisvest waren elders in de wijk te worden ondergebracht. In het kader van luik 5 dient sociale begeleiding te worden voorzien.

De ruimten voor ambachtelijke of industriële activiteiten dienen verplicht een aanvulling te vormen op een operatie voor woongelegenheid en mogen per operatie niet meer bedragen dan 500 m2 van de beschikbare oppervlakte. Bovendien, mogen zij het percentage van 20% van de totale oppervlakte van de huisvestingsoperaties van het programma niet overschrijden.

Toelatingsvoorwaarden voor de woningen

  • Woningen die gelijkgesteld zijn met sociale woningen. Het huren van deze woningen is voorbehouden aan personen die beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning: in de toelatingsvoorwaarden wordt dus rekening gehouden met de inkomsten en worden een aantal prioriteiten zoals bij voorbeeld het feit een woning te moeten verlaten die in het kader van het Wijkcontract wordt herwaardeerd of het feit alleenstaande te zijn met 2 kinderen ten laste,... in aanmerking genomen.
    De berekening van de huurprijs en de huurovereenkomst in het algemeen, dienen eveneens aan bepaalde regels te voldoen. Deze regels zijn opgenomen in een huurreglement dat de operator aan elke kandidaat-huurder dient over te maken.
    Bovendien, dient de operator een chronologisch inschrijvingsregister bij te houden.
  • Conventionele woningen. Deze woningen mogen verhuurd of verkocht worden. In beide gevallen, mogen zij slechts bewoond worden door gezinnen waarvan het inkomen lager ligt dan 30.986,69 € (in sommige gevallen zijn verhogingen voorzien). In geval van verhuur, dient de berekening van de huurprijs aan bepaalde regels te voldoen. In geval van verkoop, mag de prijs per m² niet hoger liggen dan 867,63 €.

Luiken 1 en 3 laten de verwezenlijking van met sociale woningen gelijkgestelde woningen toe. De conventionele woningen van luik 2 zijn bestemd voor personen met een gemiddeld inkomen. Luik 1 wordt door de openbare overheid gevoerd. Luiken 2 en 3 worden gevoerd in het kader van het partnerschap tussen de openbare en de privé-sector.

Luik 4 - De openbare ruimten

Luik 4 heeft betrekking op alle operaties die verband houden met de creatie en de herinrichting van openbare ruimten: aanleg van groenvoorzieningen binnen de huizenblokken, herstel of aanleg van wegenis, herinrichting van pleinen, kruispunten, de omgeving van scholen, toegang tot de woningen, verbetering van de openbare verlichting, ...

Luik 5, 1ste deel - De wijkinfrastructuren en -voorzieningen

Het eerste deel van luik 5 heeft betrekking op de creatie of de versterking van de wijkinfrastructuren en -voorzieningen die ter beschikking worden gesteld van het publiek en van het gemeenschapsleven in de wijk: polyvalente zaal die dienst doet als ontmoetingsplaats, feest- of sportzaal, de uitrusting van deze zaal of nog speelruimtes voor kinderen of jongeren, ...

Luik 5, 2de deel - De economische en sociale initiatieven

Het tweede deel van luik 5 heeft betrekking op de uitvoering van acties die bijdragen tot de sociale en economische herwaardering van de wijk door het ondersteunen van sociale initiatieven. Er kunnen erg uiteenlopende projecten worden uitgevoerd die het kader van de wijkaanleg overstijgen om bij voorbeeld de beroepsopleiding of bepaalde gezondheidsaspecten in verband met de woonkwaliteit te behandelen.

Over het algemeen kan elke sociale actie worden overwogen die tot doel heeft :

  • te helpen bij het verhuizen en het opnieuw huisvesten in de wijk van personen die een gebouw bewoonden dat vernieuwd of herbouwd dient te worden;
  • het opzetten en bevorderen van de actieve deelname van personen uit de wijk aan het overleg, de uitwerking en opvolging van het programma;
  • werkgelegenheid te creëren ten gunste van de werkzoekenden uit de wijk, namelijk in het kader van werven die door het Wijkbeheer worden bestuurd;
  • het aanmoedigen van de mensen om hun woning te onderhouden en te renoveren, met name door beroep te doen op regionale premies en hen te sensibiliseren voor het klein patrimonium.

Bij het organiseren van wijkfeesten en het ontwikkelen van pedagogische projecten kan ook rekening worden gehouden met de culturele dimensie.

Deze acties worden meestal gevoerd door verenigingen die actief zijn in de wijken.

Bron : "Contrat de quartier : mode d'emploi" (PDF versie)

Laatste verandering: 2015-07-20 11:20:15