Menu overslaan

Voorbereiding van een wijkcontract

De gemeente beschikt over 9 maanden om een programma uit te werken. Te dien einde :

 • zal zij op korte termijn een eerste algemene wijkvergadering samenroepen die voor iedereen toegankelijk is en die de vertegenwoordigers van de wijk binnen de PCGO (Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling) zal aanduiden: minstens 8 bewoners evenals 2 personen uit de economische, school- of verenigingssector;
 • zal zij binnen de 2 maand de PCGO samenstellen en haar werking vastleggen in een Reglement van interne orde;
 • zal zij een openbaar onderzoek organiseren.

De algemene wijkvergadering

De 1ste vergadering moet de gemeente toelaten de mensen uit de wijk te informeren over het opstarten van het programma en de dialoog met hen aan te gaan teneinde de troeven en de problemen van de wijk duidelijk te stellen en de prioriteiten voor de uitwerking van het programma vast te leggen. Zij moet eveneens aan de mensen uit de wijk de mogelijkheid bieden om hun vertegenwoordigers binnen de PCGO aan te duiden.

Tijdens de uitwerkingstermijn van het programma, zal de gemeente minstens 3 algemene vergaderingen samenroepen. De conclusies van de basisstudie met betrekking tot de prioriteiten die moeten worden gesteld alsook het ontwerpprogramma dat door de PCGO werd goedgekeurd, zullen er worden behandeld.

Wij herinneren er nogmaals aan dat de algemene wijkvergaderingen toegankelijk zijn voor iedereen. Zij zijn een plaats voor informatie, interpellatie en discussie tussen de gemeente, het Gewest, de verschillende operatoren die het programma uitvoeren en de mensen uit de wijk.

De PCGO

De PCGO verzorgt de regelmatige opvolging van de uitwerking van het programma. Het is een plaats voor informatie en dialoog tussen de verschillende vertegenwoordigers wat een betere aanpassing van het programma aan de behoeften van de wijk mogelijk moet maken. De PCGO is samengesteld :

 • voor ongeveer de helft uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden;
 • voor ongeveer de helft uit vertegenwoordigers van de wijkbewoners en het verenigings-, school- en economisch leven die rechtstreeks door de algemene wijkvergadering worden aangeduid;
 • 1 vertegenwoordiger per operator die belast is met de tenuitvoerlegging van één of meerdere projecten.

Tijdens deze uitwerkingstermijn van het programma, zal de PCGO advies uitbrengen over de basisstudie en over het ontwerpprogramma. Zij zal minstens 3 keer samenkomen.

Het openbaar onderzoek

Na te zijn goedgekeurd door de PCGO en aan de algemene vergadering te zijn voorgesteld, zal het programma gedurende minstens 15 dagen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek dat door de Gemeente wordt georganiseerd. Rode aanplakbiljetten die het openbaar onderzoek aankondigen worden op verschillende plaatsen in de wijk aangebracht. Tijdens deze termijn kan iedereen die geïnteresseerd is het ontwerpprogramma raadplegen bij de Dienst Stedenbouw van de Gemeente en zijn opmerkingen schriftelijk bekendmaken of, eveneens schriftelijk een aanvraag indienen om te worden gehoord door de Overlegcommissie.

De Overlegcommissie onderzoekt de opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek werden geuit en nodigt iedereen, die wenst gehoord te worden, uit vooraleer zij haar advies uitbrengt. Deze Commissie werd opgericht in het kader van de wetgeving betreffende stedenbouwkundige plannen en vergunningen. Zij onderzoekt dus enkel projecten voor de herinrichting van openbare ruimten en bouw/renovatieprojecten voor gebouwen waarbij men zich baseert op de "fysieke" impact die zij op de wijk hebben.
Het gaat dus om een commissie waarin openbare instellingen vertegenwoordigd zijn die niet dezelfde zijn als deze van de PCGO.

Na deze 3 etappes te hebben doorlopen, wordt het programma goedgekeurd door de Gemeenteraad. Daarna wordt het voor analyse voorgelegd aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ontwerp wordt pas een echt programma vanaf het ogenblik dat het zal zijn goedgekeurd door de Regering van het Gewest.

Minimumsamenstelling van de PCGO

 • 8 vertegenwoordigers van de bewoners van de wijk
 • 2 vertegenwoordigers van het verenigingsleven, school- of economische milieu van de wijk
 • 3 vertegenwoordigers van de gemeente
 • 1 vertegenwoordiger van het OCMW
 • 1 vertegenwoordiger van de "Mission Locale" VZW
 • 1 vertegenwoordiger van de O.O.T.B (Overleg Opleidings- en Tewerkstellings- Projecten Brussel), indien deze aan socio-professioneel werk doet in de wijk.
 • 2 vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 1 vertegenwoordiger van de COCOF, Commission Communautaire Française (Commissie van de Franstalige Gemeenschap)
 • 1 vertegenwoordiger van de VGC, Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • 2 vertegenwoordigers aangeduid door Netwerk Wonen

+ 1 vertegenwoordiger voor elke operator die belast is met de tenuitvoerlegging van het programma.

Welke openbare overheden zijn vertegenwoordigd in de Overlegcommissie ?

 • de gemeente
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (stedenbouwkundige dienst en dienst monumenten en landschappen)
 • het Brusselse Instituut voor Milieubeheer (BIM)
 • de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (GOMB)

De commissie hoort alle personen die met een project te maken hebben (de auteur van het project, de buurtbewoners, ...) alvorens haar advies uit te brengen.

Laatste verandering: 2014-11-03 09:47:43