Menu overslaan

Toepassing van een wijkcontract

De gewone termijn voor de tenuitvoerlegging van een programma bedraagt 4 jaar (vermeerderd met 2 jaar om de laatste werven af te werken).

Het gaat hier om een maximumtermijn die wordt toegepast op huisvestingsoperaties, alsook op operaties die verband houden met het opzetten of versterken van de wijkinfrastructuren en voorzieningen.

Het opzetten van sociale initiatieven is beperkt tot de termijn van 4 jaar.

De termijn voor operaties die verband houden met de openbare ruimte is daarentegen beperkt tot de helft (2 jaar + 1 jaar) van de voorziene termijn.

De PCGO (Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling) volgt de vorderingsstaat van de verschillende operaties: ondernomen stappen voor de aankoop, inhoud van de voorontwerpen en ontwerpen, toekennen van de openbare aanbestedingen voor de verwezenlijking van de werken, controle van de toelatingsvoorwaarden voor de woningen, … Zij dient eveneens elke jaar haar advies te geven betreffende het administratieve en financiële rapport van de activiteiten die in het kader van het sociale luik werden ontwikkeld …. Zij komt minimum 8 keer per jaar samen, buiten de periode van de schoolvakanties. De vertegenwoordigers van de bewoners, van de economische wereld, van de scholen en van het verenigingsleven dienen dus de mensen van de wijk in te lichten over elke operatie en aan de PCGO alle eventuele vragen in verband met deze operaties over te maken.

In de loop van het 2de jaar van de tenuitvoerlegging van het programma kan een wijziging van het programma worden doorgevoerd (mits naleving van het globale budget) om aldus rekening te kunnen houden met operaties die bij de aanvang niet te voorzien waren of om geprogrammeerde operaties aan te passen in functie van eventuele onvoorziene omstandigheden. De programmawijzigingen worden op de vergaderingen van de PCGO besproken.

De gemeente dient eveneens minimum 2 algemene wijkvergaderingen (toegankelijk voor iedereen) per jaar te organiseren, buiten de periode van de schoolvakanties.

In het kader van de wetgeving op de stedenbouwkundige vergunningen, zullen de belangrijkste operaties elk afzonderlijk het voorwerp uitmaken van een openbaar onderzoek (zoals dit het geval was voor het ontwerp van programma) tijdens hetwelk ieder die dit wenst, zijn mening kan uiten.