Menu overslaan

Rampenfonds

De "geteisterde", slachtoffer van een natuurramp kan een aanvraag voor financiële tussenkomst indienen vanaf de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat de ramp officieel erkent en het geografisch gebied ervan vastlegt. Een koninklijk besluit bepaalt hoe en binnen welke termijnen deze aanvragen moeten worden ingediend.

Deze regels dienen strikt te worden nageleefd. Een "voorlopig" dossier of een dossier dat té vroeg is ingediend of een dossier dat niet in de juiste vorm is opgemaakt of dat aan een niet bevoegde overheid werd gericht, is gewoonweg ongeldig. Het zou, in het beste geval, kunnen worden beschouwd als "bijkomende inlichtingen" of als documentatie in bijlage bij een definitieve aanvraag die op een later tijdstip en op correcte wijze werd ingediend.

De aanvraag

De aanvraag dient (bij voorkeur bij aangetekend schrijven) te worden gericht aan de Gouverneur van de provincie waar de beschadigde goederen zich bevinden. Zij dient ten laatste (behoudens een door de Gouverneur erkend geval van overmacht) te zijn ingediend op de laatste dag van de 3de maand volgend op de maand waarin het koninklijk besluit waarin de ramp officieel wordt erkend, werd gepubliceerd. De aanvraag mag enkel worden opgemaakt (in 2 exemplaren) op de daartoe voorziene officiële formulieren die bij de gemeentelijke administratie of bij de Gouverneur van de provincie kunnen worden bekomen. Deze formulieren verschillen naargelang het statuut van de aanvrager (fysiek of rechtspersoon) en volgens de aard van de goederen.

De aanvraag voor schadevergoeding moet zo gedetailleerd mogelijk worden opgesteld. De aanvraag dient dus vergezeld te zijn van alle mogelijke documenten en stavingstukken (bij voorbeeld facturen, akten, boekhoudkundige stukken, foto's, ...)

De aanvraag dient te worden ingediend door de eigenaar van de goederen (of zijn advocaat). Aldus, zal, in geval van een overstroomd huis, de eigenaar ervan een aanvraag indienen voor de schade die het huis heeft geleden, terwijl de huurder, van zijn kant, een aanvraag zal indienen voor het meubilair dat hem toebehoort.

Men dient eveneens een groot aantal stavingstukken bij te voegen zoals :

 • een attest betreffende de samenstelling van het gezin;
 • het eigendomsbewijs;
 • een kopie van het huwelijkscontract;
 • de statuten van de rechtspersoon (vereniging of vennootschap);
 • een gedetailleerd overzicht van de geleden schade en een schatting (eventueel door een expert) van de schade: aankoopfacturen van de beschadigde goederen of de facturen voor de als gevolg van de ramp uitgevoerde herstellingen;
 • kopieën van de verzekeringscontracten die de beschadigde goederen dekken evenals een gedetailleerd attest van de tussenkomst van de verzekering of een attest van niet-tussenkomst;
 • een telefoonnummer waar u te bereiken bent.

Een voorschotprocedure

Indien de omstandigheden dit verrechtvaardigen, kan het slachtoffer van een natuurramp een voorschot op de schadevergoeding bekomen. Het is de Gouverneur die hierover beslist, hetzij van ambtswege, hetzij op aanvraag van de persoon zelf. Deze moet natuurlijk een correct schadedossier hebben ingediend en dit binnen de wettelijke termijn. Het bekomen van een voorschot betekent hoegenaamd niet dat u automatisch recht hebt op een definitieve schadevergoeding.

De procedure voor een definitieve schadevergoeding

De aanvraag tot schadevergoeding wordt door de Provinciegouverneur onderzocht. Tijdens het onderzoek van deze aanvraag wordt de schade "tegensprekelijk" vastgesteld door een deskundige van de Gouverneur en de geteisterde of diens vertegenwoordiger.

Het rapport van deze officiële vaststelling wordt per post naar de geteisterde verstuurd. Indien dit akkoord gaat met het rapport, dient hij dit zo vlug mogelijk te melden. Bij betwisting echter, dient hij, binnen de door de Gouverneur vastgestelde termijn, te reageren door het voorleggen van een uiteenzetting van zijn standpunt.

De Gouverneur neemt een met redenen omklede beslissing en deelt deze tegelijkertijd mee aan de geteisterde en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Indien de Gouverneur beslist over te gaan tot een financiële tussenkomst, bepaalt hij het bedrag van de schadevergoeding in zijn arrest evenals het maximum bedrag van het "bijkomende herstellingskrediet" (mogelijkheid tot lening) waarop de geteisterde eventueel beroep kan doen. De kredietinstellingen, bevoegd voor het toekennen van een dergelijk krediet, worden er eveneens in vermeld.

Zowel de Minister als de geteisterde beschikken over een maand om beroep aan te tekenen bij het bevoegde Hof van Beroep. Indien geen beroep werd aangetekend tegen de beslissing van de Gouverneur, kan deze beslissing echter nog worden geannuleerd indien zij werd genomen op grond van stukken of verklaringen waarvan achteraf is gebleken dat deze vals of manifest onjuist zijn. Daarenboven kan de Gouverneur, voor zover geen beroep werd aangetekend, een beslissing waarin een materiële fout werd ontdekt, verbeteren hetzij van ambtswege, hetzij op aanvraag van de geteisterde of de Minister. Dergelijke aanvragen tot annulering of verbetering moeten worden ingediend bij middel van een met redenen omkleed verzoekschrift dat per aangetekend schrijven aan de Gouverneur die de beslissing velde, dient te worden gericht.

De berekening van de herstelvergoeding

De herstelvergoeding die door de Staat wordt toegekend, wordt als volgt berekend :

 • de deskundige voor de provincie raamt eerst en vooral de normale kosten voor het herstel of het vervangen van de beschadigde goederen. Dit is het bruto bedrag van de schadevergoeding;
 • dit bruto bedrag wordt eventueel verminderd met de waarde van de recupereerbare materialen. De deskundige houdt eveneens rekening met de waardevermindering te wijten aan materiële of economische slijtage;
 • zo bekomt men het netto bedrag van de schadevergoeding. Indien dit netto bedrag hoger is dan 250 euro's (de franchise) wordt de schadevergoeding berekend in schijven waarop een coëfficiënt wordt toegepast.

Schijven van het nettobedrag van de schadevergoeding, in euro's Coëfficiënten Maximum schadevergoeding per schijf, uitgedrukt in euro's
van 0 tot 250 0,0 Franchise
van 250 tot 2 500 0,8 1 800
van 2 500 tot 15 000 1,0 12 500
van 15 000 tot 25 000 0,8 8 000
van 25 000 tot 37 000 0,6 7 200
van 37 000 tot 250 000 0,4 85 200
meer dan 250 000 0,0 0
114 700 € maximum

De aldus bekomen schadevergoeding kan eventueel nog worden vermeerderd of verminderd.

Mogelijke bijkomende bedragen :

 • de kost van de genomen bewaringsmaatregelen teneinde de schade te beperken;
 • de erelonen van de privé-deskundige waarop de geteisterde beroep heeft gedaan voor de vaststelling en de raming van de schade.

Mogelijke verminderingen :

 • het gestorte voorschot;
 • een financiële tussenkomst door andere personen of organisaties;
 • drievierden van de door de verzekering uitgekeerde schadevergoeding.

Het hergebruik

De wet voorziet dat de door de Provinciegouverneur toegekende herstelvergoeding in principe wordt uitbetaald naarmate de beschadigde goederen hersteld worden of de vernietigde goederen vervangen. Dit noemt met de verplichting tot hergebruik.

Een bedrag, gelijk aan 60% van deze schadevergoeding, wordt echter onmiddellijk uitgekeerd. Om de overblijvende 40% te bekomen moet eerst worden bewezen dat de herstellingen of de vervangingen effectief werden uitgevoerd voor de 60% die reeds werd betaald. Pas daarna zal het saldo van 40% worden uitgekeerd in evenredigheid met het voorleggen van de bijkomende bewijzen van hergebruik.

De persoon die een schadevergoeding bekomt, is verplicht de beschadigde goederen te (laten) herstellen of ze te vervangen en dit binnen de 3 jaar.

De controle op het hergebruik gebeurt op basis van de aankoop- of herstelfacturen; herstellingen die door de geteisterde zelf werden uitgevoerd, worden eveneens meegerekend voor het hergebruik.

De deskundige van de provincie vermeldt in zijn rapport steeds welke schade reeds werd hersteld. De Gouverneur bevestigt in zijn beslissing het bedrag van het uitgevoerde hergebruik. De controle op het deel van het hergebruik dat op het ogenblik van de beslissing van de Gouverneur nog niet werd uitgevoerd, zal gebeuren door de Directie Rampenschade van de Federale Openbare Dienst voor Binnenlandse Zaken.

Er bestaan enkele uitzonderingen op de verplichting tot hergebruik; de geteisterde die een afwijking op deze regel aanvraagt dient deze te richten tot de Directie Rampenschade van de Federale Openbare Dienst voor Binnenlandse Zaken. Een dergelijke afwijking kan pas worden aangevraagd nadat een definitieve beslissing tot schadeloosstelling werd uitgesproken door de Gouverneur.

Het herstelkrediet

Bovenop de schadevergoeding kan de geteisterde een lening bekomen en dit tegen een intrestvoet van 5%. Het maximumbedrag van dit "herstelkrediet" wordt vastgelegd in de beslissing van de Gouverneur.

Net zoals voor de schadevergoeding, kan dit krediet slechts worden toegestaan voor het herstel of het vervangen van de beschadigde goederen (hergebruik). Er wordt geen herstelkrediet toegestaan voor de gebruikelijke schade die optreedt bij het dagelijkse gebruik van deze goederen door het gezin. Het is de geteisterde zelf die de aanvraag tot het bekomen van een herstelkrediet indient bij een erkende kredietinstelling. Deze wordt gekozen uit de door de Gouverneur opgesomde instellingen.

Zie ook: Gids rampenfonds

Laatste verandering: 2016-08-16 10:49:34