Menu overslaan

Premie voor eerste vestiging

Een premie van eerste vestiging wordt toegekend door het gemeentebestuur van Elsene aan personen die zich voor de eerste keer vestigen als zelfstandigen of onder vorm van BVBA.

Begunstigden

 • De fysieke persoon die zich voor de eerste keer vestigt op het grondgebied van de Gemeente Elsene om er op zelfstandige basis en hoofdzakelijk, een civiele of handelsactiviteit uit te oefenen met een winstgevend doel;
 • De enige vennoot van de BVBA met Belgisch recht, houdende vestiging voor de eerste keer van zijn hoofdkantoor op het grondgebied van de Gemeente Elsene.

Uitgesloten Sectoren

 • De banken en de andere financiële instellingen;
 • De sector van de verzekeringen;
 • De sector van de verkoop, van de aankoop en van het verhuren van onroerende goederen.

Toekenningsvoorwaarden

Bij de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, moet de aanvrager de volgende voorwaarden vervullen :

 • Van goed gedrag, leven en zeden zijn;
 • Meerderjarig zijn of meerderjarig verklaard zijn en op het ogenblik van de aanvraag de leeftijd van 35 jaar niet bereikt hebben;
 • Zich beroepshalve voor de eerste keer vestigen op het grondgebied van de Gemeente Elsene;
 • Alle verplichtingen vervullen ten overstaan van de RSZ, van de BTW en van het bestuur van de Directe Belastingen, in orde zijn met de wettelijke bepalingen die de uitoefening beheersen van het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd;
 • Voorleggen van de rechtvaardigende stukken van de beroepsinvesteringen van de eerste vestiging gemaakt voor een minimum waarde van 4.957,87 €.

Te onderschrijven verbintenissen

De begunstigde van de premie moet :

 • Met zijn huishouden gehuisvest zijn te Elsene binnen de 6 maanden die volgen op de eerste vestiging en het blijven voor een periode van minstens 5 jaar vanaf de datum van deze vestiging;
 • Zijn beroepsactiviteit als hoofdberoep uitoefenen te Elsene gedurende een periode van minstens 5 jaar vanaf de datum van de toekenning van de premie;
 • Zo spoedig mogelijk, met aangetekende zending aan het College van Burgemeester en Schepenen het stopzetten betekenen van de beroepsactiviteit te Elsene of de overdracht van zijn eerste vestiging of van zijn woonplaats;
 • Zo spoedig mogelijk de premie teruggeven indien de voorwaarden of de hogergenoemde verbintenissen niet meer vervuld zijn of indien de verklaring betreffende de toekenning van de premie onjuist of onvolledig blijkt. De terug te geven premie wordt verhoogd met de interesten berekend aan de wettelijk voet van kracht op het ogenblik van zijn inning.

Bedragen van de tussenkomst

Het bedrag van de premie bedraagt 495,79 € voor de beroepsinvesteringen voor een minimum waarde van 4.957,87 €.

Voor de beroepsinvesteringen hoger dan 4.957,87 €, zal een aanvullend bedrag berekend op 2% van de waarde van deze investeringen gevoegd worden zonder een maximum bedrag van premie vastgesteld op 1.239,47 € te overschrijden.

Toekenningsprocedure

De aanvraag voor de toekenning van de premie moet ingediend worden in 3 exemplaren. Het daartoe bestemd formulier moet teruggestuurd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 12 maanden van de eerste beroepsvestiging.

Het Schepencollege zal met name de wezenlijkheid nagaan van de eerste vestiging van de BVBA, van haar beroepsactiviteit en van de daartoe vereiste investeringen. Het zal de wezenlijkheid nazien van de verblijfplaats van de aanvrager en van zijn huishouden evenals van hun inschrijving in de Bevolkingsregister van de Gemeente Elsene.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de gegrondheid van de aanvraag.

Zie ook : Dienst voor economische ontwikkeling