Menu overslaan

Rustdagen en sluitingsuren

De wet van 22 juni 1960 en de toepassingsbesluiten ervan voeren voor de kleinhandel, met uitzondering van de HORECAsector, de verplichting in een wekelijkse rustdag, die door de handelaar zelf mag worden bepaald, na te leven.

Het betreft een ononderbroken periode van 24 uur die voor de dagwinkels ingaat om 5u 's morgens of om 13u en voor de nachtwinkels (wet van 29 januari 1999) om 18u en de daaropvolgende dag eindigt op hetzelfde uur.

Al wie instaat voor het beheer van een kleinhandelszaak mag de wekelijkse rustdag zelf bepalen.

Indien geen keuze wordt gemaakt, is de verplichte rustdag de zondag. De toelating om op een andere dag dan zondag te mogen sluiten, kan enkel worden bekomen mits voorafgaand akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente waar de activiteit wordt uitgeoefend. De gekozen dag dient te worden aangekondigd in het uitstalraam van de winkel.

De wet staat echter toe van deze verplichting af te wijken gedurende 15 dagen per jaar.

De derogatiekalender downloaden

Dit levert een overschot van 3 dagen op waarvoor het College, op aanvraag van de verenigingen die de handelaars van de wijk vertegenwoordigen, een afwijking kan toestaan in geval van bijzondere omstandigheden of ter gelegenheid van evenementen of braderieën/rommelmarkten.

Afwijking op de wekelijkse rustdag

Enkel handelaarverenigingen hebben het recht om een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een afwijking op de wekelijkse rustdag en dat voor een maximum van 3 dagen per jaar.

De aanvraag dient te worden ingediend op het ad hoc formulier bij de Dienst voor Economische Ontwikkeling en Handel van de betrokken Gemeenteadministratie. Zij dient de volledige gegevens van de Handelaarvereniging en de precieze data waarvoor een afwijking wordt aangevraagd, te vermelden.
Wachttijd: ongeveer 4 weken.

De toelating om af te wijken van de wekelijkse rustdag wordt verleend onder de vorm van een geschreven document dat door de Gemeente wordt afgeleverd en door het College ondertekend is.

Wijziging van de wekelijkse rustdag

De toelating tot wijziging van de wekelijkse rustdag wordt verleend onder de vorm van een document dat door de Gemeente wordt afgeleverd, door het College ondertekend is en vergezeld is van een affiche die in het uitstalraam van de winkel dient te worden aangebracht.

De aanvraag dient te worden ingediend bij de Dienst voor Economische Ontwikkeling en Handel van de Gemeente waar de activiteit wordt uitgeoefend. Het daartoe bestemd formulier (dag of nacht) dat beschikbaar is bij de Dienst voor Economische Ontwikkeling en Handel dient te worden ingevuld en vergezeld te zijn van een kopie van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
Wachttijd : 2 à 3 weken vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Zie ook : Dienst Handel

Laatste verandering: 2021-01-05 14:53:41