Menu overslaan

Rustdagen en sluitingsuren

Het principe is dat alle handelaren onderworpen zijn aan wekelijkse rust. Een wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur van sluiting die ofwel om 5 uur 's ochtends ofwel om 13 uur 's middags begint en de volgende dag op hetzelfde tijdstip eindigt.

Er bestaan bepaalde afwijkingen. Voor meer informatie nodigen wij u uit de wet van 10 november 2006 betreffende de openingstijden in handel, ambacht en dienstverlening te raadplegen.

Als er geen keuze wordt gemaakt, is de verplichte rustdag de zondag. Toestemming voor sluiting op een andere dag dan de zondag is onderworpen aan de voorafgaande instemming van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de activiteit wordt uitgeoefend. De gekozen dag moet in de etalage worden weergegeven.

Afwijking op de wekelijkse rustdag

Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 biedt het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheid om in bijzondere en tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van beurzen en markten afwijkingen van de verplichte wekelijkse rustdag toe te staan. Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar betreffen.

Download de kalender voor de afwijkingen

Er blijven dan nog 3 dagen over waarvoor het college, op verzoek van de verenigingen die de handelaren in de wijken vertegenwoordigen, een vrijstelling kan verlenen. Neem voor meer informatie contact op met de dienst Handel.

Het verzoek moet schriftelijk op het daartoe bestemde formulier bij de dienst Handel worden ingediend.
Wachttijd: ongeveer 4 weken.

De toestemming om af te wijken van de wekelijkse rustdag wordt verleend in de vorm van een door de gemeente afgegeven en door het College ondertekend schriftelijk document.

Wijziging van de wekelijkse rustdag

Voor het wijzigen van de wekelijkse rustdag moet toestemming worden gevraagd aan de dienst Handel van de gemeente waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend. De wijziging kan pas na 6 maanden van kracht worden.

Neem voor meer informatie contact op met de dienst Handel.

Laatste verandering: 2023-01-31 10:57:36