Menu overslaan

Inbreuken op de openbare netheid

Het Algemeen Politiereglement wordt geregeld door de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2023.

Meest voorkomende overtredingen

Vervuilingen, wegwerpen van sigarettenpeuken (Art. 14)

Het is verboden om ongeacht welk voorwerp of afval in de openbare ruimte achter te laten. Sigarettenpeuken zijn bijvoorbeeld de meest genoemde en zichtbare boosdoeners. Een goed uitgedrukte peuk hoort in een openbare afvalbak thuis. Tip: maak er een gewoonte van om een meeneemasbak bij te hebben.

Spuwen, urineren of uitwerpselen achterlaten (Art. 15)

Moeten we echt in details treden? Het is hoe dan ook verboden!

Tags en graffiti (Art. 16)

Elsene loopt over van het artistieke talent en daar zijn de vele tags en andere graffiti het bewijs van. Onthoud alleen wel dat het verboden is om zonder toelating van de bevoegde overheid en het akkoord van de eigenaren je kunst op een gebouw achter te laten.

Onkruid, dode bladeren, sneeuw en ijzel (Art. 22)

De doorgangen, voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen, alsook gevels, scheidingsmuurtjes, hekken, boomspiegels en bouwelementen die aan de openbare ruimte grenzen, moeten worden onderhouden en in goede staat worden gehouden.. Het gaat daarbij om onkruid wieden, dode bladeren oprapen alsook het borstelen en het onderhoud, van besneeuwde of beijzelde trottoirs zodat die slipvrij zijn.

Afval buitenzetten en sluikstorten (Art. 28)

Het is absoluut noodzakelijk om de dagen en tijdstippen na te leven waarop vuilniszakken mogen worden buitengezet. Iedere buiten de aangegeven dagen en tijdstippen buitengezette zak wordt als een sluikstorting beschouwd.

In Elsene biedt de gemeente een gratis ophaaldienst aan huis voor grofvuil. Vanzelfsprekend is het verboden om afval en grofvuil op de openbare weg achter te laten.

Vogels voeden (Art. 35)

Behalve indien een toelating door de gemeente werd verleend, is het verboden om vogels te voeden (behalve bij vriesweer en met specifiek voedsel). Dit verbod is uitgebreid naar de vissen in de vijvers en (zwerf)katten en -honden.

Hondenuitwerpselen (Art. 115)

Aangezien je hond het niet zelf doet, ben je verplicht om zijn uitwerpselen op te rapen. En ja, ook al brengt het geluk om in hondenpoep te stappen, het is nooit echt aangenaam. Vergeet niet dat je hondenpoepzakjes bij je moet hebben als je met je hond gaat wandelen, zelfs als het niet je eigen hond is.

Vaststellende ambtenaren

De vaststellende ambtenaar is een gemeentelijke ambtenaar die bevoegd is om iedere op de openbare weg gepleegde overlast vast te stellen. Hij stelt administratieve sancties op die hij aan de sanctionerend ambtenaar overmaakt in het kader van het Algemene Politiereglement (tot 500 euro boete) of processen-verbaal die hij aan de procureur des Konings overmaakt in het kader van de gewestelijke verordeningen inzake de sortering en het beheer van afval (tot 62.500 euro boete).

Als hoeders van de openbare netheid worden deze ambtenaren elke dag ingezet in heel Brussel. Hun taak bestaat erin te waken over de naleving van het algemeen politiereglement door als schakel te fungeren tussen de overheid enerzijds en de burgers en ondernemingen anderzijds.

Laatste verandering: 2024-02-02 11:10:15