Menu overslaan

Recht op afbeelding

Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret.

Je kunt je verzetten (zie verder) tegen het gebruik van je foto op de website www.elsene.be. Hiervoor neem je best contact op met de Informatiedienst.

De nadruk op het recht op afbeelding

De Europese Conventie van de rechten van de mens heeft het in haar artikel 8 over het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Volgens de rechtspraak betekent dit ook dat het recht op afbeelding is beschermd. Men hoeft niet te bewijzen dat de reproductie van deze afbeelding nadeel heeft berokkend.

Artikel 10 van de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht zegt : "De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden".

Volgens dit principe moet de toestemming van de persoon op de foto worden gevraagd. Voor publieke personen en privé-personen die tijdelijk in het openbare leven treden, wordt deze toestemming als impliciet beschouwd, voor zover de foto's met betrekking tot het openbare leven van de betrokkenen worden gepubliceerd in een context van gebeurtenissen die met de actualiteit te maken hebben.

Volgens de rechtspraak impliceert de toestemming van iemand om een foto te maken niet dat hij toestemming geeft om zijn foto te reproduceren of mee te delen aan het publiek. De rechtspraak bevestigt tevens dat men er niet vanuit mag gaan dat de persoon op de foto toestemming geeft om voor alle doeleinden te beschikken over de negatieven: de uitdrukkelijke toestemming tot publicatie is vereist.

Opdat iemand het recht op afbeelding kan inroepen, moet de persoon op de foto kunnen worden geïdentificeerd. Het recht op afbeelding is niet van toepassing op personen die langs achteren of in een menigte werden gefotografeerd.

Foto's van minderjarigen

De Privacycommissie bracht in 2002 advies uit over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen op het Internet.

Dit advies stelde dat "ook foto's het voorwerp zijn van een specifieke bescherming, omkaderd met de theorie van het recht op afbeelding. Krachtens deze bepalingen moet in principe voor ieder gebruik van zijn foto de toestemming van de betrokken persoon worden bekomen. Wanneer het een verspreiding van foto's van minderjarigen betreft, moet niet alleen hun voorafgaande toestemming worden bekomen maar ook deze van hun ouders in geval het kind de leeftijd van onderscheidingsvermogen nog niet heeft bereikt. Deze toestemming moet op een specifieke en nadrukkelijke wijze worden bekomen : een handtekening die een algemene toelating inhoudt in het begin van het schooljaar die terzelfder tijd andere activiteiten dekt van de leerlingen, is niet voldoende. Het te ondertekenen document moet op een nauwkeurige wijze verwijzen naar de soort(en) foto('s) die zullen verspreid worden op het internet en naar het doel van deze verspreiding; de toelating vragen voor elk type van publicatie dat in overweging wordt genomen zodat de ouder zich bijvoorbeeld kan verzetten tegen het online afbeelden van het portret van zijn kind, terwijl hij wel de verspreiding van de klasfoto accepteert".

Laatste verandering: 2019-12-09 09:57:03