Menu overslaan

Autoluwe zone

Autoluwe Zones

Panneau C3

Sinds juli 2018 werd een autoluwe zone ingevoerd in Elsene.

De zone omvat de Elsensesteenweg tussen de Waversesteenweg en de Opperstraat en ook in de Herderstraat, de Koninklijke-Prinsstraat de Sint-Bonifaasstraat en de Ernest Solvaystraat.

Van 7 tot 19 uur zijn enkel het openbaar vervoer en voertuigen met een toelatingsbewijs toegelaten in de nieuwe autoluwe zone. De toegang tot de zone wordt gecontroleerd met een systeem van nummerplaatherkenning via camera (ANPR)*.

Leveringen zijn er enkel mogelijk tussen 7 en 11 uur met een toelatingsbewijs.

Toelatingbewijzen kunnen aangevraagd worden bij parking.brussels.

Niet-toegelaten voertuigen zullen een boete krijgen van 58€.

Het reglement downloaden

Illustration (plan) du schéma de circulation

Ontmoetingszone

De Elsensesteenweg is ingericht als een ontmoetingszone wat betekend dat de snelheid er beperkt is tot 20km/u

Het statuut van ontmoetingszone geldt ook in de Herderstraat en de Keienveldstraat, tussen de Koninklijke-Prinsstraat en de Stassartstraat.

De ontmoetingszone wordt aangeduid met volgende borden:

Bord F12a Bord F12b

Dit houdt in dat in deze zone:

 1. voetgangers de volledige breedte van de openbare weg mogen gebruiken, ook spelen is er toegelaten;
 2. bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen, noch hinderen en moeten indien nodig stoppen.Ze moeten bovendien hun waakzaamheid verhogen in de aanwezigheid van kinderen. De voetgangers mogen het autoverkeer niet nodeloos belemmeren;
 3. de snelheid is beperkt tot 20 km per uur;
 4. parkeren is niet toegelaten.

Opgelet, de ontmoetingszone is 24/24 uur van toepassing.

Dit betekent dat ook 's avonds de maximale toegelaten snelheid 20 km/uur bedraagt.

Zone 30

Aanvullend hierbij is de hele zone van hoog-Elsene tussen de kleine ring, de Troonstraat, de Malibranstraat, de Lesbroussartstraat en de Louizalaan voortaan een zone 30 (zie plan hiervoor).

Nieuw circulatieschema

Om sluipverkeer te voorkomen in de plaatselijke straten, is een nieuw circulatieschema ingevoerd (zie plan hiervoor).

Dit circulatieschema is bedoeld om doorgaand verkeer te verhinderen, wat met zich meebrengt dat buurtbewoners soms enkele honderden meter zullen moeten omrijden.

De Tulpparking in het centrum van de wijk, blijft toegankelijk.

Parkeren voor mindervaliden

Op de kaart hieronder zie je hoe je bij de invalidenparkeerplaatsen kan geraken.

Toegangskaart tot parkeerplaatsen

Zie ook : Reglement betreffende de invoering van verkeersluwe zones en een voetgangerzone, Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in geval van verkeersinbreuken

Privacybeleid

Overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 (GDPR) betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Belgische regelgeving ter zake, met name de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, delen wij u de volgende informatie mee:

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de gemeente Elsene, Elsensesteenweg 168 te 1050 Elsene - 02 515 61 11 - secretariaat at elsene punt brussels.

De data protection officer kan gecontacteerd worden op het adres dpo at elsene punt brussels.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de wet van 24 juni 2013 - wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenoemde 'GAS-wet'.

In dat kader kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Identificatiegegevens van de overtreder:
  • naam
  • voornamen
  • geboortedatum
  • hoofdverblijfplaats
  • rijksregisternummer
  • datum van overlijden
 2. identificatiegegevens van de houder van de nummerplaat
 3. gegevens met betrekking tot de:
  • bekwaamheid en vertegenwoordiging
  • voogdij en afstamming
  •  identificatie en hoofdverblijfplaats van de persoon of personen die het ouderlijk gezag heeft of hebben over de minderjarige overtreder
 4. identificatiegegevens van het slachtoffer:
  • naam
  • voornamen
  • geboortedatum
  • hoofdverblijfplaats
  • rijksregisternummer
  • datum van overlijden
 5. gegevens met betrekking tot de bekwaamheid en vertegenwoordiging

De verwerking van de gegevens (...) gebeurt met het oog op de controle op de naleving van de gemeentelijke reglementen en verordeningen waarin gemeentelijke administratieve sancties zijn opgenomen, en met het oog op de sanctionering van eventuele inbreuken via gemeentelijke administratieve sancties en alternatieve maatregelen.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door personen die daartoe bevoegd zijn verklaard door de GAS-wet, met name artikel 19/1, § 1.

De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. Als geen administratieve geldboete wordt opgelegd, worden de persoonsgegevens niet langer dan zes maanden bewaard.

U beschikt te allen tijde en behoudens andersluidende bepaling in de AVG (inzonderheid artikel 17, § 3) over een recht op inzage, rectificatie of wissing, alsook op beperking van de verwerking van uw gegevens die in ons bezit zijn.

Voor vragen in verband met de uitoefening van uw rechten kunt u een brief/e-mail sturen naar het college van burgemeester en schepenen, dienst GAS - Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene - en via de telefoonnummers en e-mailadressen die u in het kader van uw dossier werden meegedeeld.

U hebt het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - +32(0)2.274.48.00 - contact at apd-gba punt be.

Laatste verandering: 2024-04-26 11:38:42