Menu overslaan

Schoolstraat

Een schoolstraat is een straat (of een deel ervan) die aan het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten tijdens de aankomst en het vertrek van de leerlingen. Deze maatregel heeft als doel de veiligheid in de omgeving van de school te vergroten.

De aankomst en het vertrek van de leerlingen aan de schoolpoorten zijn kritieke momenten inzake verkeersveiligheid aangezien een groot aantal kinderen de trottoirs gebruiken, de straat oversteken, lopen, etc.

De schoolstraat biedt een brede voetgangersruimte voor de school en zorgt zo voor minder luchtvervuiling, meer veiligheid en meer gelegenheid voor contacten tussen ouders via een gezelligere ruimte in de omgeving van de school.

De duur van de afsluiting van de straat is bewust kort (over het algemeen 30 min) en vindt plaats van maandag tot en met vrijdag, enkel tijdens de schoolperiodes. Enkel auto's die een garage moeten kunnen bereiken en hulpdiensten hebben de toelating om de schoolstraat in te rijden.

Wil je met je school ook een schoolstraat invoeren?

Haalbaarheidscriteria

De schoolstraat is niet geschikt voor alle situaties. Ga vooraleer je een aanvraag indient, eerst na of aan onderstaande voorwaarden voldaan is:

  • motivatie binnen de school
  • er zijn geen lijnen van gereglementeerd openbaar vervoer in de straat
  • lokale straat die geen strategische functie vervult voor het verkeer
  • weinig doorgaand verkeer in de straat
  • voornamelijk residentiële functie (weinig/geen winkels in de straat)
  • weinig garages in de straat
  • bij voorkeur een straat met éénrichtingsverkeer (niet doorslaggevend criterium)
  • kiss & ride mogelijkheid in de nabijheid (niet doorslaggevend criterium)

Een formulier indienen bij de gemeente

De schooldirectie vult het formulier in en bezorgt het aan de Cel Evenementen minstens 30 werkdagen voor de start van de schoolstraat.

Communicatie

Bij goedkeuring door de gemeente is het van essentieel belang duidelijk te communiceren voor het welslagen van het project:

  • de school zorgt voor een directe communicatie met de ouders van de leerlingen
  • de gemeente informeert de buurtbewoners aan de hand van een bericht in de brievenbus.

Organisatie

Er worden hekken ter beschikking gesteld om de toegang tot de straat af te sluiten. De school is verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de hekken.

Zie ook : www.paraatvoordeschoolstraat.be

Laatste verandering: 2021-03-12 13:37:09