Menu overslaan

Europese, federale en regionale verkiezingen

De kiezers

Belgen

Alle Belgen, mannen en vrouwen, die minstens 18 jaar oud zijn en van hun burgerrechten en politieke rechten genieten, zijn verplicht om te gaan stemmen in de gemeente waar ze in het bevolkingsregister zijn ingeschreven op 31 juli van het jaar waarin de verkiezingen worden gehouden.

Europese burgers

Bij deze Europese verkiezingen kunnen de Europese burgers die in België wonen eveneens hun stem uitbrengen op voorwaarde dat ze zich vóór 28 februari van het jaar van de verkiezingen hebben ingeschreven op de kiezerslijsten van de gemeente waar zij wonen.

Zodra iemand op de kiezerslijst staat, is hij/zij verplicht om te gaan stemmen. De officiële goedkeuring om als Europese burger te stemmen blijft geldig zolang de persoon in kwestie de kiesvoorwaarden vervult en geen afstand doet van zijn hoedanigheid van kiezer of geen onderwerp is van schrapping, ongeacht de Belgische gemeente waarin hij woonachtig is.

Goed om te weten

 • Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven als je bij de vorige Europese verkiezingen bent gaan stemmen
 • Eens je bent ingeschreven, ook voor de vorige Europese verkiezingen, is het stemmen verplicht
 • Je kan iemand anders een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen
 • Na de verkiezingen kan een Europese burger zich uitschrijven uit de kiezerslijst

Wie zonder geldige reden niet gaat stemmen, kan door de politierechtbank worden veroordeeld en een boete krijgen.

De oproeping

Elke kiezer krijgt een persoonlijke oproepingsbrief die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verstuurd. Op deze brief staat het adres van het kiesbureau waar de kiezer moet gaan stemmen.

De kiezer moet persoonlijk zijn stem uitbrengen. Sommige kiezers mogen echter een volmacht geven aan een andere kiezer om in hun naam te stemmen

Stemmen bij volmacht

 • de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Een medisch attest is vereist;
 • de kiezer die wegens beroeps- of dienstredenen niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Dit moet gestaafd worden door de werkgever;
 • de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of van kermisreiziger uitoefent, alsook zijn gezinsleden. Dit moet blijken uit een attest van de burgemeester beschikbaar bij de dienst Bevolking;
 • de kiezer die, op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit moet aan de hand van een attest gestaafd worden door de directie van de instelling waar je verblijft;
 • de kiezer die uit geloofsovertuiging niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Dit moet blijken uit een verklaring van de religieuze overheid;
 • de student die om studieredenen niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Hiertoe moet de schooldirectie een bewijsschrift afleveren;
 • de kiezer die op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats wegens tijdelijk verblijf in het buitenland. In dit geval moet je ten laatste vijftien dagen voor de verkiezingen een aanvraag indienen bij de dienst Bevolking. Indien dit aanvaard wordt, krijg je een attest dat je ervan vrijstelt om persoonlijk te gaan stemmen.

Elke volmachtdrager mag maar één volmacht krijgen. Het formulier is beschikbaar bij de dienst Bevolking en op de federale website betreffende de verkiezingen. In sommige gevallen (verblijf in het buitenland om niet-professionele redenen, verklaring op erewoord) moet het bewijsstuk ondertekend worden door de burgemeester (via de dienst Bevolking).

De volmachtdrager moet gaan stemmen in het bureau waar de volmachtgever zou moeten stemmen.

De stemming

De stemming begint om 8 uur in de bureaus waar de elektronische (geautomatiseerde) stemming van toepassing is, zoals te Elsene. De kiezer begeeft zich naar het stembureau met zijn oproepingsbrief (waarop het uur van einde van de stemming wordt vermeld) en zijn identiteitskaart.

Hoe stemmen? Hoe elektronisch stemmen?

Bijstand in het stembureau

Als je moeilijkheden ondervindt bij het uitbrengen van je stem, kan je je laten bijstaan door de voorzitter of een bijzitter van het stembureau die door de voorzitter wordt aangeduid.

Indien je ten gevolge van een fysieke handicap niet alleen het stemhokje binnen kan of zelf je stem niet kan uitbrengen, kan de voorzitter toestaan dat je je laat vergezellen door een begeleider of een helper.

Resultaten

De resultaten van de verkiezingen zijn te vinden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken: verkiezingen2019.belgium.be

Zie ook: verkiezingen.fgov.be

Laatste verandering: 2020-04-30 12:39:03