Menu overslaan

Gewestelijke en gemeentelijke energiepremies

Gewestelijke premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe gewestelijke subsidies die de Energiepremies en de premies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing samenvoegen.

Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies beschikbaar voor zowel renovatie als energiebesparing. Bij een verbouwing kan je één aanvraag indienen voor alle premies waarop je recht hebt.

Waar kan je terecht voor welke premies?

Voor particulieren (inclusief administratieve bijstand)

Homegrade

Tel : 1810 ou 02 219 40 60
Website : www.homegrade.brussels

Habitat & Rénovation

Advies en ondersteuning op het gebied van huisvesting, energie en renovatie

Website : www.habitatetrenovation.be

Voor professionals

Leefmilieu Brussel

Tel : 0800 85 775
E-mail : info at leefmilieu punt brussels

Bijkomende premies Elsene

De gemeente Elsene kent een bijkomende premie toe aan de gewestelijke premie voor energierenovatiewerken. Deze premie is vastgesteld op 10% van de gewestelijke "Energie"-premie en is beperkt tot 300 euro per woning. De premie wordt berekend in verhouding tot het totale bedrag van de verschillende energiepremies die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ontvangen.

De premie mag worden gecumuleerd met andere financiële steun van de overheid, op voorwaarde dat het gecumuleerde bedrag van de steun niet hoger is dan de kosten van de werkzaamheden.

De andere voorwaarden zijn te vinden in het reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie inzake energiebesparing in Elsense woningen en in onze informatiebrochure.

Voor wie ?

Een persoon die een gewestelijke "Energie"-premie heeft ontvangen voor een woning die op het grondgebied van de gemeente Elsene is gelegen, kan profiteren van de aanvullende gemeentepremie. De premie voor Elsene wordt toegekend aan de natuurlijke of rechtspersoon die de installaties uitvoert. Deze persoon moet een recht hebben op het betrokken onroerend goed (eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, enz.).

Wanneer en hoe ?


De aanvrager dient zijn aanvraag voor een aanvullende gemeentelijke premie in bij het College van burgemeester en schepenen door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen naar het adres Gemeente Elsene - Milieuvergunning, Elsenestraat 168, 1050 Brussel of online via Irisbox


De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 december van het jaar waarin de gewestelijke premie wordt toegekend. Personen die de gewestelijke premie tussen 1 en 31 december hebben ontvangen, kunnen hun aanvraag het volgende jaar indienen.

Voor elke bijkomende aanvraag, neem contact op met de dienst Stedenbouw

Laatste verandering: 2024-02-13 12:44:18