Menu overslaan

Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP) 2022

Op 24 maart 2022 werd het gemeentelijke parkeeractieplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit strategisch document ging vooraf aan de uitvoering van het nieuwe parkeerplan in Elsene in november 2022.

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP)

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan laat het aan de gemeenten over om de op gewestelijke schaal vastgelegde principes en normen toe te passen. Ze kiezen dus wat past voor elke verkeersweg op hun grondgebied. Daarom keuren de gemeenten een Gemeentelijk Parkeeractieplan goed met de bijzondere maatregelen die van toepassing zullen zijn in hun gebied. De maatregelen hebben niet alleen betrekking op de auto, maar houden ook rekening met de specifieke parkeerbehoeften van fietsen, motorfietsen, taxi's, vrachtwagens, bestelwagens en autocars.

Doelstellingen van het GPAP

Zoals de meeste centrumgemeenten in het Brussels Gewest kampt Elsene met een enorme parkeerdruk. Oorzaak: grote concentratie van centra met collectieve bestemming, vrijetijds-, handels- en werkgelegenheidscentra en een hoge bevolkingsdichtheid.

Om de hinder verbonden aan dat grote autopark te proberen te verminderen, voert de gemeente al jarenlang een parkeerbeleid.

Doelstellingen van dit beleid:

  • Voorrang geven aan handelsdynamisme
  • In drukke winkelstraten zijn betere toegankelijke handelszaken door een eenvoudigere, vlotter lezende en begrijpelijke reglementering en door een gunstigere tarifering voor wisselend parkeren in winkelzones het hoofddoel.

  • Voorrang geven aan residentieel parkeren:
  • Bewoners een plaats garanderen binnen een aanvaardbare straal van hun woonplaats. Door een groter aantal plaatsen voor wisselend parkeren te creëren, beoogt het plan langparkeren door pendelaars af te raden en het "aanzuigeffect" tegen te gaan. Logischerwijs kunnen ook bewoners en klanten van handelszaken makkelijker de eigen wagen parkeren.

  • Parkeermogelijkheid bieden voor mobiele professionals
  • Parkeren op de openbare weg beheren om voldoende plaatsen vrij te houden en parkeermogelijkheid te bieden voor mobiele professionals.

  • Voldoen aan parkeerbehoefte van andere specifieke weggebruikers
  • Fietsparkeren uitbreiden; vlottere verplaatsingen voor personen met een handicap; autodelen en taxiverkeer - dalende vraag naar parkeerruimte - aanmoedigen; opvang van vrachtwagens en autocars organiseren; leveringszones organiseren; het parkeren organiseren van nieuwe vervoerswijzen (voortbewegingstoestellen, gedeelde fietsen via het free floating-systeem,...).

Het plan is een hulpmiddel om de administratieve beperkingen van de gemeentegrenzen te overstijgen. Het moet op een globalere schaal worden gezien dan die van de gemeente zelf, met als doel een gewestelijke harmonisering, die een goede leesbaarheid biedt aan de gebruiker die zich tijdens zijn verplaatsing niet bewust is van de administratieve grenzen.

Het moet een link leggen met andere beleidslijnen die een impact hebben op parkeren, zoals aangenamere openbare ruimten en meer veiligheid en comfort voor voetgangers. Op termijn moet de openbare ruimte eerlijker herverdeeld worden over de verschillende vervoerswijzen: openbaar vervoer, privéauto's, autodelen (Cambio), voetgangers, fietsen, motorfietsen, taxi's, steps enz.

Een traject afleggen met een privéauto impliceert ten slotte dat men dicht bij huis en bij de bestemming kan parkeren. Het parkeerbeleid is dan ook een belangrijke hefboom voor minder auto-afhankelijkheid.

De doeltreffendheid van een Parkeerplan hangt onvermijdelijk samen met de controle op de naleving van de regels en een evenredig sanctiebeleid. De doeltreffendheid van de controle zelf is een bepalende factor.

Samenvatting van de geplande maatregelen

De belangrijkste maatregel van het Gemeentelijk Parkeeractieplan 2022 bestaat uit de invoering van een groene zone over een groot deel van de gemeente, naast een aangepaste grijze zone, om het parkeerplan in zijn bovengemeentelijke context te harmoniseren, de gereglementeerde zones binnen de gemeente te vereenvoudigen en een antwoord te bieden op bepaalde lokale problemen, zoals de verschuiving van het parkeren naar zones waar niet moet worden betaald. Er zijn ook nieuwe rode zones bijgekomen, en in het zuiden van de gemeente wordt een blauwe zone gehandhaafd.

Wat de parkeerkaarten betreft, werd het aantal "bezoekers"-parkeerkaarten die per persoon worden uitgereikt, uitgebreid tot 100 halve dagen per jaar, om de parkeermogelijkheden te verruimen voor personen die niet over een andere kaart beschikken. Een nieuw type kaart wordt ook aangeboden aan ondernemingen en zelfstandigen, net als aan schoolpersoneel, binnen bepaalde quota.

Ten slotte stelt het Plan ambitieuze doelstellingen voor wat het fietsparkeren, de fietsboxen en het parkeren voor autodelen betreft.

Openbaar onderzoek

Het ontwerp van het gemeentelijke parkeeractieplan werd voorgelegd aan een openbaar onderzoek, van 23 juli tot en met 31 oktober 2021.

De samenvatting en de antwoorden op de verzamelde opmerkingen zijn opgenomen in het verslag van de gemeenteraad van 24 maart 2022.

Te downloaden documenten

Laatste verandering: 2023-10-23 12:24:41