Ontwerp van Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP)

Op 24 juni 2021 is een ontwerp van een gemeentelijk parkeeractieplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit strategisch document, dat een noodzakelijke voorwaarde is voor de uitvoering van een nieuw parkeerplan in Elsene, wordt van 23 juli tot 31 oktober 2021 aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Informatievergadering

Op donderdag 7 oktober 2021 om 18.30 uur wordt een openbare vergadering per videoconferentie gehouden. De schepen voor mobiliteit en de dienst strategische mobiliteit zullen alle vragen beantwoorden die je nog hebt over het GPAP-project.

Om aan deze bijeenkomst deel te nemen, volg deze link.

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP)

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan laat het aan de gemeenten over om de op gewestelijke schaal vastgelegde principes en normen toe te passen. Ze kiezen dus wat past voor elke verkeersweg op hun grondgebied. Daarom keuren de gemeenten een Gemeentelijk Parkeeractieplan goed met de bijzondere maatregelen die van toepassing zullen zijn in hun gebied. De maatregelen hebben niet alleen betrekking op de auto, maar houden ook rekening met de specifieke parkeerbehoeften van fietsen, motorfietsen, taxi's, vrachtwagens, bestelwagens en autocars.

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan is onderworpen aan een openbaar onderzoek van 23 juli tot 31 oktober 2021 waarbij iedereen kennis kan nemen van het ontwerpplan en zijn opmerkingen kan maken aan de gemeente. Het Plan wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en dan aan de gewestregering.

Doelstellingen van het GPAP

Zoals de meeste centrumgemeenten in het Brussels Gewest kampt Elsene met een enorme parkeerdruk. Oorzaak: grote concentratie van centra met collectieve bestemming, vrijetijds-, handels- en werkgelegenheidscentra en een hoge bevolkingsdichtheid.

Om de hinder verbonden aan dat grote autopark te proberen te verminderen, voert de gemeente al jarenlang een parkeerbeleid.

Doelstellingen van dit beleid:

 • Voorrang geven aan handelsdynamisme
 • In drukke winkelstraten zijn betere toegankelijke handelszaken door een eenvoudigere, vlotter lezende en begrijpelijke reglementering en door een gunstigere tarifering voor wisselend parkeren in winkelzones het hoofddoel.

 • Voorrang geven aan residentieel parkeren:
 • Bewoners een plaats garanderen binnen een aanvaardbare straal van hun woonplaats. Door een groter aantal plaatsen voor wisselend parkeren te creëren, beoogt het plan langparkeren door pendelaars af te raden en het "aanzuigeffect" tegen te gaan. Logischerwijs kunnen ook bewoners en klanten van handelszaken makkelijker de eigen wagen parkeren.

 • Parkeermogelijkheid bieden voor mobiele professionals
 • Parkeren op de openbare weg meester zijn om voldoende plaatsen vrij te houden en parkeermogelijkheid te bieden voor mobiele professionals.

 • Voldoen aan parkeerbehoefte van andere specifieke weggebruikers
 • Fietsparkeren uitbreiden; vlottere verplaatsingen voor personen met een handicap; autodelen en taxiverkeer - dalende vraag naar parkeerruimte - aanmoedigen; opvang van vrachtwagens en autocars organiseren; leveringszones organiseren; het parkeren organiseren van nieuwe vervoerswijzen (voortbewegingstoestellen , gedeelde fietsen via het free floating-systeem,...).

Het plan is een hulpmiddel om de administratieve beperkingen van de gemeentegrenzen te overstijgen. Het moet op een globalere schaal worden gezien dan die van de gemeente zelf, met als doel een gewestelijke harmonisering, die een goede leesbaarheid biedt aan de gebruiker die zich tijdens zijn verplaatsing niet veel aantrekt van de administratieve grenzen.

Het moet een link leggen met andere beleidslijnen die een impact hebben op parkeren, zoals aangenamere openbare ruimten en meer veiligheid en comfort voor voetgangers. Op termijn moet de openbare ruimte eerlijker herverdeeld worden over de verschillende vervoerswijzen: openbaar vervoer, privéauto's, autodelen (Cambio), voetgangers, fietsen, motorfietsen, taxi's, steps enz.

Een traject afleggen met een privéauto impliceert tenslotte dat men dicht bij huis en ter bestemming kan parkeren. Het parkeerbeleid is dan ook een belangrijke hefboom voor minder auto-afhankelijkheid.

De doeltreffendheid van een Parkeerplan hangt onvermijdelijk af van de controle op de naleving van de regels en een evenredig sanctiebeleid. De doeltreffendheid van de controle zelf is een bepalende factor.

Samenvatting van de geplande maatregelen

De belangrijkste maatregel van het Gemeentelijk Parkeeractieplan 2021 bestaat in de invoering van een groene zone over een groot deel van de gemeente, naast een aangepaste grijze zone, om het parkeerplan in zijn bovengemeentelijke context te harmoniseren, de gereglementeerde zones binnen de gemeente te vereenvoudigen en een antwoord te bieden op bepaalde lokale problemen, zoals de verschuiving van het parkeren naar zones waar niet moet worden betaald. Er worden ook nieuwe rode zones voorgesteld, en in het zuiden van de gemeente wordt een blauwe zone gehandhaafd.

Wat de parkeerkaarten betreft, wordt voorgesteld het aantal parkeerkaarten "bezoeker" die per persoon kunnen worden uitgereikt, uit te breiden om de parkeermogelijkheden te verruimen voor personen die niet over een andere kaart beschikken. Een nieuw type kaart wordt ook aangeboden aan professionelen die voor hun activiteit permanent een voertuig moeten gebruiken, alsmede aan schoolpersoneel, binnen bepaalde quota.

Ten slotte stelt het Plan ambitieuze doelstellingen voor wat het fietsparkeren, de fietsboxen en het parkeren voor autodelen betreft.

Het ontwerp van Gemeentelijk Parkeeractieplan wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen,

van 23 juli tot en met 31 oktober 2021.

OPGELET, de onderstaande organisatorische maatregelen zorgen ervoor dat de regels op het vlak social distancing en hygiëne nageleefd kunnen worden en helpen zo de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen:

 • Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek, kan het ontwerp van Gemeentelijk Parkeeractieplan worden gedownload via deze link.
 • Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan u ENKEL OP AFSPRAAK het dossier raadplegen of technische uitleg bekomen. Om een afspraak te maken kan u een e-mail sturen naar mobiliteit at elsene punt brussels of bellen naar het nummer 02/643.59.87 (dienst Strategische Mobiliteit).
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer u naar een afspraak komt.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepen gericht worden, op het volgende adres:

Gemeente Elsene - 168, Elsensesteenweg - 1050 BRUSSEL of via: mobiliteit at elsene punt brussels

uiterlijk op 31 oktober 2021.

Te downloaden documenten

Laatste verandering: 2021-09-29 14:30:42