Menu overslaan

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Belgie

українською

Een Europese richtlijn die in Belgisch recht is omgezet, voorziet in minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden op het grondgebied van de Europese Unie.

WIE:

  • Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven en hun gezinsleden
  • Onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne bescherming genieten en hun gezinsleden
  • Personen die al een verblijfplaats hebben in België, kunnen zich later nog laten registreren. Hun verblijf wordt de eerste 90 dagen gedekt door hun paspoort.
  • Voor personen die geen verblijfplaats hebben, zal na registratie een onderdak worden gezocht.

HOE:

  • met identiteitsdocumenten
  • van maandag tot vrijdag tussen 8.30 uur en 13.00 uur aanmelden in het registratiecentrum aan de Victor Hortaplein 40 te 1060 Brussel

Eenieder die voor tijdelijke bescherming in aanmerking wenst te komen, moet zich in persoon bij het registratiecentrum melden met zijn Oekraïense identiteitsdocumenten.

Er wordt een registratie verricht en een attest van tijdelijke bescherming afgegeven indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan.

Met dit attest geeft het gemeentebestuur van de woonplaats aan de betrokkene een A-kaart af die tot 24 maart 2024 geldig is.

De Oekraïense burgers die voor een langere periode naar België wensen te komen, bijvoorbeeld om er te werken of in het kader van een gezinshereniging, moeten normaal gezien een visum D (nationaal visum lang verblijf) bekomen vooraleer ze reizen. Aangezien de loketten van de Belgische ambassade in Kiev gesloten zijn, is het mogelijk om dit visum bij het Belgisch consulaat-generaal in Warschau (Polen) aan te vragen.

De Oekraïense burgers die Oekraïne verlaten hebben en die zich reeds in de Schengenruimte bevinden, kunnen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf rechtstreeks bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats in België indienen. De voorwaarden voor de toekenning van deze machtiging tot verblijf (studies, werk, gezinshereniging) blijven behouden, maar indien de aanvrager de gebruikelijke officiële documenten niet kan voorleggen, zoekt de Dienst Vreemdelingenzaken samen met hem naar alternatieven.

De Oekraïense burgers die Oekraïne verlaten hebben en die zich bevinden in een land dat niet tot de Schengenruimte behoort kunnen contact opnemen met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dat land.

De Oekraïense burgers die voor een beperkte duur wettelijk in België verblijven en niet meer voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van de vernieuwing van hun verblijfskaart (A-kaart) kunnen een verlenging van de toegestane verblijfsperiode bekomen (datum einde verblijf + 90 dagen). De verblijfsperiode kan tot maximum 180 dagen verlengd worden.

Laatste verandering: 2023-11-24 15:41:21