Menu overslaan

Cameras

Privacybeleid

Camera's op gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek

Verwerkingsdoeleinden: misdrijven tegen personen of goederen voorkomen, vaststellen of opsporen.

De rechtmatigheidsbasis is ons gerechtvaardigd belang: toezien op de veiligheid van de bezoekers, ons personeel en de goederen van het gemeentebestuur beschermen.

Om met uw specifieke situatie verband houdende redenen hebt u het recht u te verzetten tegen de verwerking ervan binnen de in artikel 21 van de AVG vastgelegde beperkingen.

De ontvangers van beelden:

  • binnen het gemeentebestuur, enkel de personen die door hun functie een goede reden hebben om de beelden te bekijken.
  • Alle gefilmde personen hebben een recht van toegang tot hun beelden. Ze hebben geen toegang tot alle beelden en moeten voldoende nauwkeurige informatie geven om het beeld in kwestie exact te kunnen lokaliseren.
  • De beelden worden aan de politiediensten bezorgd zodra ze erom vragen.

De beelden worden slechts 30 dagen bewaard.

U beschikt te allen tijde en behoudens andersluidende bepaling in de AVG (inzonderheid artikel 17, § 3) over een recht op inzage, rectificatie of wissing, alsook op beperking van de verwerking van uw gegevens die in ons bezit zijn.

Voor vragen in verband met de uitoefening van uw rechten kunt u een brief/e-mail sturen naar het college van burgemeester en schepenen, dienst Techniek der Gebouwen - cel Elektriciteit en Beveiliging - Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel. - security at elsene punt brussels - 02/515 63 33.

Camera's op niet-besloten plaatsen

Onze doelstellingen zijn het voorkomen, vaststellen en, indien nodig, bestraffen van overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet en het algemeen politiereglement, om onze opdracht van algemeen belang, het schoonhouden van de openbare ruimte, te vervullen.

Vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen hebt u het recht u te verzetten tegen de verwerking ervan binnen de in artikel 21 van de AVG vastgelegde beperkingen.

Intern worden de beelden enkel gebruikt door het personeel binnen een procedure van administratieve geldboetes overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 juni betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Gefilmde personen die het algemeen politiereglement overtreden hebben of wier voertuig geïdentificeerd werd, hebben toegang tot de beelden van het misdrijf. Om de overtreder te identificeren, kunnen de gegevens tot slot aan de politiediensten meegedeeld worden.

Bij gebrek aan een vaststelling worden de beelden niet langer dan 30 dagen bewaard.

U beschikt te allen tijde en behoudens andersluidende bepaling in de AVG (inzonderheid artikel 17, § 3) over een recht op inzage, rectificatie of wissing, alsook op beperking van de verwerking van uw gegevens die in ons bezit zijn.

Voor vragen in verband met de uitoefening van uw rechten kunt u een brief/e-mail sturen naar het college van burgemeester en schepenen, dienst Openbare Netheid - Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel - secretariaat.netheid at elsene punt brussels - 02.515.68.01.

Laatste verandering: 2023-08-02 16:32:41