Menu overslaan

Verzoek om advies aan het College

De burgers van de gemeente kunnen een verzoek om advies bij het college indienen over enig onderwerp van gemeentelijk belang.

Een aanvraag indienen

Het verzoek om advies moet schriftelijk in het Nederlands of in het Frans worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen (per brief, afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis of per e-mail (secretariaat at elsene punt brussels).

Ons standaard aanvraagformulier voor advies of een burgerinterpellatie kan worden gebruikt, maar is niet verplicht.

Ontvankelijkheidsvereisten

De vraag moet minstens vermelden:

 • naam, voornaam en adres van de aanvragers en eventueel naam van de fractie die zij vertegenwoordigen;
 • de aanstelling van een woordvoer·d·st·er, die in het bevolkingsregister van Elsene ingeschreven moet zijn, die het aanspreekpunt van het gemeentebestuur is voor de behandeling van het dossier;
 • heldere, nauwkeurige uiteenzetting van het onderwerp van het verzoek om advies.

De vraag moet voldoen aan wat volgt:

 1. in het Nederlands of Frans opgesteld zijn;
 2. betrekking hebben op:
  • een onderwerp van gemeentelijk belang (in de zin van artikel 117);
  • een onderwerp dat onder de beslissingsbevoegdheid van het college of de gemeenteraad valt;
  • een onderwerp dat onder de adviesbevoegdheid van het college of de gemeenteraad valt, voor zover het voorwerp van deze bevoegdheid het gemeentelijke grondgebied betreft;
 3. algemene draagwijdte hebben;
 4. overeenkomstig het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn;
 5. geen betrekking hebben op een persoonlijke kwestie;
 6. niet van racistische, xenofobe of discriminerende aard zijn;
 7. geen verzoek om statistische informatie zijn;
 8. geen verzoek om documentatie zijn;
 9. niet uitsluitend bedoeld zijn om juridisch advies in te winnen;
 10. geen betrekking hebben op een aangelegenheid die behandeld wordt tijdens zittingen achter gesloten deuren;
 11. niet reeds voorkomen op de agenda van de raad;
 12. niet het voorwerp uitmaken van een verzoek in de loop van de laatste zes maanden;
 13. niet ingediend worden binnen een periode van zes maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Formulering van een advies door het college

Het college stuurt de woordvoerder/-voerster een schriftelijk antwoord binnen een termijn van 20 werkdagen na de vergadering van het college waarop de vraag werd onderzocht. De onontvankelijkheidsbeslissing wordt met redenen omkleed.

In geval van ontvankelijkheid wordt het antwoord voorbereid door het/de bevoegdheidshalve over het onderwerp van de interventie gaande collegelid/collegeleden. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt het naar de woordvoerder/-voerster gestuurd en zo spoedig mogelijk overgezonden naar de gemeenteraadsleden.

Laatste verandering: 2024-04-23 12:04:32