Menu overslaan

Bemiddeling met het college

Honderd inwoners van de gemeente kunnen een verzoek tot bemiddeling indienen bij het college.

Een aanvraag indienen

De aanvraag tot bemiddeling moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen (per post, aflevering met ontvangstbevestiging bij het gemeentehuis of per elektronische mail (secretariat at ixelles punt brussels).

Ontvankelijkheidsvereisten

De vraag moet minstens de volgende elementen bevatten:

 • naam, voornaam en adres van de aanvragers en eventueel naam van de fractie die zij vertegenwoordigen;
 • de aanstelling van een woordvoer·d·st·er, die in het bevolkingsregister van Elsene ingeschreven moet zijn, die het aanspreekpunt van het gemeentebestuur is voor de behandeling van het dossier;
 • heldere, nauwkeurige uiteenzetting van het onderwerp van de bemiddeling.

De vraag moet voldoen aan wat volgt:

 1. in het Nederlands of Frans opgesteld zijn;
 2. betrekking hebben op:
  • een onderwerp van gemeentelijk belang (in de zin van artikel 117);
  • een onderwerp dat onder de beslissingsbevoegdheid van het college of de gemeenteraad valt;
  • een onderwerp dat onder de adviesbevoegdheid van het college of de gemeenteraad valt, voor zover het voorwerp van deze bevoegdheid het gemeentelijke grondgebied betreft;
 3. algemene draagwijdte hebben;
 4. overeenkomstig het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn;
 5. geen betrekking hebben op een persoonlijke kwestie;
 6. niet van racistische, xenofobe of discriminerende aard zijn;
 7. geen verzoek om statistische informatie zijn;
 8. geen verzoek om documentatie zijn;
 9. niet uitsluitend bedoeld zijn om juridisch advies in te winnen;
 10. geen betrekking hebben op een aangelegenheid die behandeld wordt tijdens zittingen achter gesloten deuren;
 11. niet reeds voorkomen op de agenda van de raad;
 12. niet het voorwerp uitmaken van een verzoek in de loop van de laatste zes maanden;
 13. niet ingediend worden binnen een periode van zes maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Organisatie van de bemiddeling

Indien het college beslist een bemiddeling in te stellen, organiseert het minstens één bijeenkomst tijdens de maand volgend op de beslissing om de bemiddeling op te starten; als deze termijn loopt tussen 1 juli en 31 augustus, wordt hij naar verhouding verlengd.

Bij het einde van de bemiddelingsprocedure stelt het college van burgemeester en schepenen een verslag op.

Uiterlijk 6 maanden na de opstart van de bemiddeling informeert de gemeente de burgers:

 1. dat de bemiddeling resultaat heeft bereikt, of
 2. dat er geen akkoord kon worden bereikt, of
 3. dat de bemiddeling nog lopende is en dat bijkomende informatie zal worden gegeven bij het einde van de procedure en sowieso binnen de 6 maanden.

Laatste verandering: 2024-04-22 15:50:59