Menu overslaan

Strategisch plan verkeersveiligheid

Sinds eind maart 2024, heeft de gemeente haar eerste Gemeentelijk Actieplan Verkeersveiligheid ontwikkeld, zodat zij een strategisch, operationeel en globaal middel in handen heeft waarmee zij over een overzicht beschikt van te ondernemen stappen en de opvolging daarvan. Dit past in de gewestelijke doelstelling om tegen 2030 het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer tot nul te hebben gereduceerd en sluit aan bij Actie 1 van het Gewestelijk verkeersveiligheid Actieplan: "De gemeenten ontwikkelen een actieplan voor verkeersveiligheid en voeren dit uit."

De introductie van dit nieuwe middel gaat gepaard met de oprichting van een stuurgroep, die eenmaal per jaar bijeen komt. Het is de gelegenheid bij uitstek voor gemeentelijke en poltieke bestuurders op dit terrein om de balans op te maken van ondernomen acties in het afgelopen jaar en keuzes te maken over nog uit te voeren projecten/acties in het jaar daarop.

Mobiliteit is de laatste jaren flink veranderd, vooral vanwege de lockdowns uit gezondheidsoverwegingen en de invoeringen van het Stad 30-plan: voertuigen als fietsen, deelsteps, elektrische eenwielers zijn een stuk aanweziger in de openbare ruimte. Om hun veiligheid te waarborgen, is een herinrichting van deze openbare ruimte nodig en is er tevens nood aan een gedragsverandering van alle weggebruikers, zodat zij harmonieus samen gebruik van de weg kunnen maken.

Uit de laatste cijfers van april 2024 blijkt dat het doel van "0 doden en 0 zwaargewonden" voor het jaar 2023 steeds dichterbij komt. De teller van het aantal zwaargewonden en verkeersdoden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef steken op 159, wat lager is dan alle andere voorgaande jaren (met uitzondering van 2021), waarbij het jaargemiddelde tussen 2010 en 2019 op 207 lag (bron: Brussel-Mobiliteit, april 2024).

Aangenamere straten, minder belastende trajecten voor voetgangers, fietsers, deelsteps, enz., een drastische vermindering van het aantal ongevallen, veiligere schoolomgevingen- dat zijn de doelstellingen van dit gemeentelijk strategisch plan.

Laatste verandering: 2024-05-15 11:55:10