Menu overslaan

Verkiezingen: Stemmen bij volmacht

Om verschillende redenen (Toegankelijkheid, werk, medisch ....) kan het gebeuren dat u niet in staat bent om naar uw stembureau te kunnen gaan op de dag van de stemming.

Overeenkomstig artikel 147bis van het Kieswetboek kunnen kiezers stemmen door volmacht te geven aan een andere kiezer . Op deze manier kan de kiezer die de volmacht ontvangt (volmachtkrijger) stemmen namens de kiezer die de volmacht geeft ( volmachtgever). Een volmacht kan alleen worden gegeven aan een andere kiezer met hetzelfde stemrecht (zelfde kieskringen, zelfde verkiezingen)..

Elke volmachtkrijger mag maar één volmacht krijgen. Modelformulieren voor volmachten (Belgische kiezers, Europese Kiezers et Minderjarige Kiezers) et het model van verklaring op eer zijn ook beschikbaar bij de Bevolkingsdienst zonder afspraak en op de federale verkiezingswebsite.

Daarom zal de bevolkingsdienst ook beschikbaar zijn op zaterdag 8 juni 2024 tot 13.00 uur .

 De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau.

De volmachtkrijger kan daarna stemmen in het stemlokaal van de opdrachtgever. Hiervoor moet hij in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Wie kan een volmacht geven??

Een bezoek aan de gemeentelijke dienst "Verkiezingen" is niet nodig als :

  • de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Dat moet op het volmachtformulier door de dokter worden geattesteerd;
  • de kiezer die wegens beroeps- of dienstredenen niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Dat moet op het volmachtformulier door de werkgever worden gestaafd;
  • de kiezer die, op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dat moet geattesteerd worden op het volmachtformulier door de directie van de instelling waar hij wordt vastgehouden;
  • de kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Dat moet gestaafd worden op het volmachtformulier door de organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen ;
  • de kiezer die om studieredenen niet in staat is om naar het stembureau te gaan. Dat moet geattesteerd worden op het volmachtformulier door de schooldirectie ;

Een bezoek aan de gemeentelijke dienst "Verkiezingen" is nodig als:

  • de kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden. Dat moet gestaafd worden op het volmachtformulier door de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op eer indient (bij de Bevolkingsdienst zonder afspraak).
  • de kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Dat moet gestaafd worden op het volmachtformulier door de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of een verklaring op eer indient (bij de Bevolkingsdienst zonder afspraak)..

Belangrijk : Als u niet de gelegenheid heeft of niet bij volmacht wilt stemmen, kunt u uw redenen en een bewijs van afwezigheid samen met uw oproepingsbrief per post sturen naar de Dienst Verkiezingen (Gemeente Elsene, Dienst Bevolking-Verkiezingen, Elsensesteenweg, 172 1050 Brussel). De bewijzen zullen worden doorgestuurd naar de vrederechter die zal oordelen of uw redenen al dan niet verantwoord zijn. Zorg ervoor dat u een kopie bewaart van de documenten dat u opgestuurd heeft..

Voor meer informatie :

Stemmen met volmacht : video .

Laatste verandering: 2024-06-09 07:49:26