Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Afstaan van organen van een overledene

Voor talrijke zieken bestaat de enige hoop op genezing en overleven uit het wachten op een orgaantransplantatie. Sommige patiënten, zoals slechtzienden, zwaar verbranden wachten eveneens op een weefseltransplantatie. Men moet echter een waar tekort aan organen vaststellen en dat heeft voor gevolg dat lange wachtlijsten ontstaan.

Volgens de Belgische wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen mogen de organen en de weefsels bestemd voor transplantatie op het lichaam van elke Belg die in België woont of van een vreemdeling die sedert meer dan 6 maand zijn woonplaats in België heeft, worden weggenomen tenzij vaststaat dat er tegen het wegnemen een verzet werd uitgedrukt. Het betreft de regel van "schenking zonder verzet" (principe van vermoeden van toestemming). Elke persoon (of zijn familieleden van de 1ste graad) die zich niet tegen het schenken van organen heeft verzet wordt verondersteld zijn organen en weefsels na zijn dood af te staan. Het verzet van de nabestaanden kan vanzelfsprekend de uitgedrukte wil van de schenker niet vervangen. Een formele toelating is niet meer noodzakelijk.

Een potentiële donor mag een document of een donorkaart op zich dragen. Deze kaart heeft geen wettelijke waarde, maar vergemakkelijkt de dialoog tussen de familie van de donor die een dergelijk document op zich droeg en de arts. Het beste is nochtans dat de persoon zijn familie op de hoogte stelt van zijn positieve mening tegenover het afstaan van organen.

Iedereen die formeel het afstaan van organen wenst toe te laten wordt verzocht zich naar het Gemeentehuis te melden (Dienst Bevolking), om (gratis) een formulier in te vullen waardoor wordt vastgesteld dat hij na zijn overlijden afstand wenst te doen van zijn organen. De leden van de familie in de eerste graad en de echtgenoot / echtgenote kunnen zich dus tegen het afstaan van organen niet verzetten. La déclaration peut être révoquée à tout moment.

Het afnemen

Het afnemen kan op elke persoon worden uitgevoerd, welke ook de ouderdom van de persoon moge zijn, die in een staat is van hersendood, m.a.w. die aan de gevolgen van een ernstige en onomkeerbare hersenschade overleden is. La mort cérébrale doit être constatée par 3 médecins indépendants de l'équipe de prélèvement et de transplantation.

Het afnemen van organen en de hechting van het lichaam moeten worden uitgevoerd met eerbied voor het stoffelijke overschot en voor de gevoelens van de familie. Het kisten zal zo spoedig mogelijk plaatshebben, zodat de familie aan de overledene de laatste eer zo vlug mogelijk kan bewijzen. De identiteit van de donor en die van de recipiënt mogen niet worden medegedeeld.

Bezwaar

Een persoon die ouder is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten mag zijn bezwaar uitdrukken. Indien een persoon jonger is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, hetzij door deze persoon zelf, hetzij, zolang deze persoon in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven.

Indien een persoon jonger is dan 18 jaar en niet in staat is om zijn wil te uiten, kan het bezwaar worden uitgedrukt, zolang hij in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven. Indien een persoon wegens geestesziekte niet in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, zolang de persoon in leven is, door zijn wettelijke vertegenwoordiger, door zijn voorlopige beheerder of, bij gebrek aan dezen, door het naaste familielid. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het afstaan van zijn organen dient hij zich naar het Gemeentehuis te melden (Dienst Bevolking) om een formulier in te vullen waardoor hij zich tegen om het even welke vorm van afnemen na zijn dood verzet.

De dokter mag dus geen orgaan afnemen wanneer een persoon op dergelijke wijze zijn bezwaar heeft uitgedrukt, of wanneer de persoon op een andere wijze zijn bezwaar heeft uitgedrukt (en voor zover dit bezwaar aan de arts werd medegedeeld), of nog wanneer een nabij familielid kennis van zijn eigen bezwaar aan de dokter heeft gegeven. Dit bezwaar kan echter geenszins tegen de expliciete wens van de donor op. Worden als nabije familieleden beschouwd, de verwanten in de eerste graad alsook de echtgenoot / echtgenote die met de persoon samenleeft.

Register van de laatste wensen

De wensen (toestemming in of bezwaar tegen het afstaan van organen) worden door het Gemeentehuis naar een centrale databank in het Ministerie van Volksgezondheid overgemaakt (nationaal register). Dit register moet verplicht worden geraadpleegd wanneer het afnemen van organen of stoffen wordt voorzien.

Bron : Wet van 13 juni 1986 over het afnemen en de transplantatie van organen (Belgisch Staatsblad van 14 februari 1987)

Te Elsene

Te Elsene kan het formulier met de verklaring worden afgehaald en ter registratie neergelegd bij de Dienst Bevolking van de Gemeente. Het formulier kan eveneens worden gedownload.

In 2003 heeft die Dienst 25 verklaringen betreffende organendonatie onderzocht waarvan 11 aanvaardingen en 14 weigeringen. In 2004 werden 24 verklaringen van toestemming en 14 verklaringen van weigering geregistreerd. Niettegenstaande deze toename blijft het totaal in vergelijking met de bevolking van de Gemeente nog laag.

Website waar organendonatie gepromoot wordt : www.beldonor.be

Zie ook : Dienst Bevolking, Formulier voor wilsuiting betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en weefsels na het overlijden

Laatste verandering: 2014-11-03 09:30:43