Menu overslaan

Een Plantenpaspoort aanvragen

De gemeente Elsene wil de ontharding en vergroening van haar grondgebied aanmoedigen en de burgers steunen die daaraan bijdragen, om zo de klimaatverandering te helpen bestrijden.

Wil je je gevel en straat mooier maken met een klimplant, geveltuin, plantenbak of de zorg voor de voet van een boom op je nemen? Vraag dan je "Plantenpaspoort" aan! De gemeente zorgt voor het uitgraven van de groenstroken voor klimplanten en geveltuinen. De aanschaf van planten, bakken, kabels en andere hulpmiddelen zijn ten laste van de aanvrager. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de voorziening. (hoogte, schoonmaak, enz.)

Om onnodige stappen te vermijden, moet je het reglement en de bijlagen lezen en invullen, en de lijst met aanbevolen planten raadplegen.

Je kan je Plantenpaspoort online aanvragen (met onderstaand formulier) of door het aanvraagformulier te downloaden en op te sturen naar de dienst Klimaat-Milieu-Energie.

Voor bijkomende vragen of meer informatie, kan je contact opnemen met de dienst Klimaat-Milieu-Energie.

Uw gegevens

De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn. Als de aanvraag afkomstig is van een vereniging, een feitelijke groep of een vennootschap, moet deze structuur een natuurlijke persoon aanwijzen om de aanvraag in te dienen..

  • :
  • :

Geplande beplanting (meerdere keuzes mogelijk)

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 (RGPD) betreffende de bescherming van persoonsgegevens en met de Belgische regelgeving ter zake, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verstrekken wij u de volgende informatie:

  • De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de gemeente Elsene, Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel - 02 515 61 11 - secretariaat at elsene punt brussels.
  • De verantwoordelijke voor gegevensbescherming kan gecontacteerd worden op dpo at elsene punt brussels.
  • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om privéaanvragen voor openbaar groen te verwerken ("Plantenpaspoort").
  • Uw gegevens zijn strikt voorbehouden voor intern gebruik door de gemeentelijke administratie.
  • Zodra je verzoek door de gemeente is verwerkt, worden je gegevens opgeslagen in onze archieven.
  • Tenzij anders bepaald in de GDPR (in het bijzonder artikel 17, lid 3), hebt u het recht om uw gegevens op elk gewenst moment in te zien, te corrigeren en te verwijderen en om de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben te beperken.

Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten kan per post worden gericht aan het College van burgemeester en schepenen - Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel.

Laatste verandering: 2024-05-14 07:56:38