Menu overslaan

Een onroerend goed kopen of verkopen

De cel stedenbouwkundige inlichtingen levert het document getiteld "stedenbouwkundige inlichtingen" af in het kader van de verkoop van een onroerend goed.

Voor meer informatie en om te weten hoe het document te verkrijgen is, gelieve het gedeelte "Een onroerend goed verkopen - Aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen" hieronder te lezen.

Het document stedenbouwkundige inlichtingen vermeldt:

 • De door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde wettelijke bepalingen die van toepassing zijn:
  Voor een duidelijk overzicht groepeert de website van het Gewest de verschillende regionale wetteksten, meer bepaald:
 • De wettelijke bepalingen die eigen zijn aan de gemeente Elsene:
  • De bijzondere bestemmingsplannen (BBP)
  • De verkavelingsvergunningen.
  • De rooilijnplannen.
  • De afgeleverde of geweigerde toestemmingen, vergunningen of certificaten. Deze kunnen geraadpleegd worden bij het gemeentebestuur, bij de dienst Archieven Stedenbouw. Deze kunnen vrij en gratis geraadpleegd worden.
  • De geoorloofde gebruiken en bestemmingen (op basis van de elementen waarover we beschikken).
  • De eventuele inbreuken betreffende het goed.

  Indien de informatie waarover de gemeente beschikt niet overeenkomt met de bestaande situatie van het goed en u het geoorloofde gebruik ervan wilt te kennen geven, dan kunt u een formulier aanvraag geoorloofd gebruik van een goed indienen op basis van de bewijzen die u daarvoor in uw bezit heeft.

  De cel stedenbouwkundige inlichtingen gaat na of de wijzigingen uitgevoerd zijn tijdens een periode waarvoor al dan niet een vergunning of toelating nodig was.

  In functie van de te kennen geven situatie, zullen bewijzen van vóór bepaalde data voorgelegd moeten worden:

  • 22 april 1962, datum van de inwerkingtreding van de organieke wet op stedenbouw en ruimtelijke ordening van 29 maart 1962 (meer bepaald voor structurele wijzigingen).
  • 10 juni 1975, datum van de inwerkingtreding van artikel 2,2°, G van Titel I van de Algemene Bouwverordening van de Brusselse Agglomeratie van 21 maart 1975 (namelijk voor wijzigingen van bestemming).
  • 1 december 1993, datum van de inwerkingtreding van artikel 84, §1, 5° van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stedenbouw van 29 augustus 1991 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 23 november 1993 (meer bepaald voor het wijzigen van het aantal woningen, zonder dat daarbij werken werden uitgevoerd die onderhevig zijn aan toelatingen of vergunningen voor de indeling).
  • 20 januari 2003, datum van de inwerkingtreding van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik.

  Andere data zijn mogelijk in functie van de betreffende wijzigingen of de op de plannen weergegeven situatie (BBP, verkavelingsvergunningen).

  Ook moeten de plannen van elke verdieping van het goed met de bestemming van de verschillende ruimtes voorgelegd worden, net als een fotoreportage en een gedateerde beschrijving van de wijzigingen.

  Het onderzoek vergt een gespecialiseerde kennis van de stedenbouwkundige wetgeving en een analyse van het gebouw, waardoor het onmogelijk is om het resultaat van het onderzoek te voorspellen.

  De aanvraag is betalend (200€) en kan ingediend worden per mail (si@elsene.brussels), post (Cel Stedenbouwkundige Inlichtingen, Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene) of overhandigd worden tijdens de openingsuren van de dienst (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur). Het formulier aanvraag geoorloofd gebruik van een goed moet worden ingevuld.

  Het is jammer genoeg niet altijd mogelijk om een bestaande situatie te laten erkennen als geoorloofd op basis van bewijsstukken, aangezien het niet altijd mogelijk is om oude documenten te bemachtigen (gedateerd en met de te erkennen elementen). Bewijsstukken van vóór 1962 en over de binnenkant van het gebouw zijn moeilijk te vinden.

  In dat geval zal ofwel de plaats hersteld moeten worden in de vorige staat (enkel als de werken geen problemen inzake stabiliteit met zich meebrengen) ofwel een stedenbouwkundige vergunning verkregen moeten worden op basis van correcte en volledige indiening van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij de cel stedenbouwkundige vergunningen om de situatie te regulariseren.

  Een onroerend goed kopen

  De aankoop van een onroerend goed is een weloverwogen beslissing waarbij enkele belangrijke punten dienen te worden gecontroleerd alvorens een verbintenis aan te gaan, om niet het risico te lopen een goed te hebben verworven dat niet geschikt is voor het toekomstige gebruik ervan.

  Het is uiteraard altijd mogelijk een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen om het goed in kwestie te wijzigen, maar de procedures kunnen lang zijn (meerdere maanden) en u hebt nooit de garantie de vergunning uiteindelijk te krijgen.

  Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het dus belangrijk om eerst en vooral twee elementen te controleren:

  Het geoorloofde gebruik van het goed

  Er moet worden nagegaan of de bestaande situatie (het goed in zijn huidige staat) en de gewenste inrichting overeenkomen met wat is toegelaten.
  Voorbeeld: veel Brusselse huizen zijn onwettig onderverdeeld in appartementen, duplexappartementen met souterrain en duplexappartementen onder het dak zijn niet altijd wettelijk ingericht; handelszaken bestemd voor een bepaald gebruik mogen niet voor om het even welke andere activiteit gebruikt worden.

  Overeenkomstig het artikel 280 van het BWRO is de verkoper verplicht de stedenbouwkundige inlichtingen die werden afgeleverd door de gemeente te kunnen voorleggen aan de toekomstige koper, met vermelding van de geweigerde of toegekende vergunningen voor het goed en het geoorloofde gebruik of de eventuele vaststellingen van inbreuken alsook de beknopte beschrijving die hij de gemeente heeft voorgelegd om de stedenbouwkundige inlichtingen te verkrijgen. Bij gebrek daaraan, moet hij u de datum te kennen geven (aangevuld met 30 dagen) van de aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen, het verzendbewijs en de beknopte beschrijving die bij deze aanvraag heeft gevoegd.

  Het gebouw

  Oud of niet, en voor zover het er niet is van vrijgesteld, moet alles wat gebouwd wordt onderwerp uitmaken van een toelating: de stedenbouwkundige vergunning.
  Voor de bouw van een nieuw gebouw of een uitbreiding lijkt dit vanzelfsprekend maar misschien denkt men niet meteen aan: een veranda, balkon, vervangen van het raamwerk in de gevel, het ophogen van een gemeenschappelijke muur, een trap zetten, een deur maken in een draagmuur, een afdak, schrijnwerk om een balkon af te sluiten...

  Neem wanneer je een goed bezoekt foto's en vraag de verkoper om een plan. Kom vervolgens naar het gemeentehuis naar de dienst Archieven Stedenbouw om de bestaande situatie te vergelijken met de afgeleverde vergunningen. De raadpleging van de archieven is vrij en gratis.

  Een onroerend goed verkopen - Aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen

  Alvorens uw onroerend goed te verkopen, dient u het formulier stedenbouwkundige inlichten aan te vragen bij de gemeente. Overeenkomstig het artikel 281 van het BWRO, moet u de geoorloofde stedenbouwkundige bestemming aanduiden die vermeld staat in de stedenbouwkundige inlichtingen die verzameld zijn in toepassing van het artikel 275 van het BWRO, over de publiciteit voor de verkoop van een goed. Indien de gemeente deze niet aflevert binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, dan vermeldt de publiciteit de datum van de aanvraag, het verzendbewijs en de beknopte beschrijving in bijlage bij de aanvraag.

  Met deze inlichtingen kan de toekomstige koper kennis nemen van het geoorloofde gebruik dat is erkend door de gemeente voor het goed.

  Het is mogelijk om je verzoek om planningsinformatie online in te dienen, te voltooien en op te volgen.

  Als je nog vragen hebt, raadpleeg dan online de informatiepagina over stedenbouwkundige informatie.

  Het is altijd mogelijk om een verzoek om planningsinformatie in te dienen op papie of per e-mailr, de procedure verloopt in dit geval volledig op papier of per e-mail.

  Prijs: 98,40€

  Laatste verandering: 2024-01-31 08:29:37